Integritetspolicy

Registerutdrag
Dataportabilitet
Radering av personuppgiftertet

VARFÖR SAMLAR NI IN MINA PERSONUPPGIFTER?
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjä nster, förbättra våra produkter och tjänster, skicka meddelanden, erbjudanden och kampanjer, skydda våra och tredje parts rättigheter och intressen samt för att efterfölja gällande lagar och förordningar.
Se avsnitt 1 nedan för mer information.

HUR SAMLAR NI IN MINA PERSONUPPGIFTER?
När du tillhandahåller uppgifterna direkt till oss, använder våra produkter eller vår webbplats, via chatt, cookies och liknande teknik, samt genom insamling av personuppgifter från tredje part.
Se avsnitt 2 nedan för mer information.

VILKA AV MINA PERSONUPPGIFTER SAMLAR NI IN?
Vi samlar in personuppgifter såsom ditt namn, identitet/identifikationsnummer, födelsedatum, adress, e-post, telefon, anställningsuppgifter, finansiell information och betalningsinformation, inklusive uppgifter om dina skulder.
Se avsnitt 3 nedan för mer information.

DELAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?
Vi delar dina uppgifter för att tillhandahålla dig tjänster, utveckla nya tjänster, utföra kreditvärdighets- och riskbedömningar, för inkassoändamål, när vi säljer hela eller delar av vår verksamhet, samt för att efterfölja gällande lagar och förordningar.
Se avsnitt 4 nedan för mer information.

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG ANGÅENDE MINA PERSONUPPGIFTER?
Du har rätt att: (i) begära åtkomst till, samt rättelse och radering av, dina personuppgifter som inte längre behövs för behandling; (ii) begära begränsning av behandling eller invända mot behandling av dina personuppgifter; och (iii) begära att en kopia av dina personuppgifter lämnas till dig eller en tredje part i digitalt format. Du har också rätt att lämna in klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan när som helst välja bort meddelanden med direktmarknadsföring.
Se avsnitt 5 nedan för mer information.

FATTAR NI AUTOMATISKA BESLUT ANGÅENDE MIG?
Vi använder automatiserat beslutsfattande i några av våra processer, då det:

 • möjliggör bättre konsekvens och rättvisa (t.ex. bidrar det till att minska risken för mänskliga fel eller diskriminering) och minskar risken för att kunder inte uppfyller sina skyldigheter;
 • möjliggör beslutsfattande inom en kortare tidsram än en process baserad på människor gör och förbättrar effektiviteten i processen.

Se avsnitt 6 nedan för mer information.

SPELAR NI IN SAMTAL OCH I SÅ FALL VARFÖR?
Vi spelar in alla inkommande och utgående samtal för att säkerställa bevis och för säkerställa ett lämpligt kundbemötande samt för inkassoändamål. Se avsnitt 7 nedan för mer information.

Vår sekretesspolicy
Vi på 4finance respekterar din integritet och åtar oss att bevara din rätt till lagenlig behandling och i att skydda dina personuppgifter. Att skydda och säkerställa att dina personuppgifter är säkra är en av våra viktigaste prioriteringar gentemot våra kunder.
Vår sekretesspolicy tillhandahåller förklaringar om hur de personuppgifter vi eventuellt samlar in om dig används. I denna sekretsspolicy förklarar vi personuppgiftsbehandling för att du ska kunna förstå vad som händer när du besöker våra webbplatser, deltar i aktiviteter, använder våra applikationer och ansöker om lån, både under tiden du är vår kund och efter att vårt avtal har löpt ut. Dock, för att säkerställa att denna sekretesspolicy är begriplig täcker den inte alla detaljer och nyanser.
Vi inkluderar även relevant information om behandling av dina uppgifter på våra webbplatser och applikationer, där det är lämpligt, i form av korta beskrivningar eller separat information om vissa funktioner (till exempel om marknadsföringspreferenser). Vänligen bekanta dig med denna information utöver denna sekretesspolicy. Om du har ytterligare frågor eller funderingar, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Vi kan komma att göra ändringar i denna sekretesspolicy då och då, så vi rekommenderar dig att besöka detta avsnitt regelbundet för att kontrollera om en ny version har publicerats. Vi ändrade senast vår sekretesspolicy den 18 maj 2018. Se vårt arkiv för mer information.

1. Varför samlar ni in OCH BEHANDLAR mina PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att tillhandahålla dig tjänster (enligt låneavtal) och för att behandla och utvärdera din ansökan om lån (inklusive för att fastställa din identitet, för att utföra kreditvärdighets- och riskkontroller samt bedömningar) innan ett låneavtal ingås.
När din ansökan har godkänts behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter genom att göra korrekta utbetalningar.
Vi behandlar även dina personuppgifter:

 • om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga och lagstadgade skyldigheter, till exempel:
 • rapporteringsskyldigheter avseende dina skulder eller annan information till den nationella banken, centralbanken eller konsumentombudsmannen, konsumentskyddsmyndigheten, finansombudsmannen, den finansiella tillsynsmyndigheten eller en dataskyddsmyndighet,
 • krav på verkställande och registrering av solvensbedömningar när så krävs enligt tillämplig lag,
 • för att utföra, underhålla, uppdatera och dokumentera uppgifter för kundkännedom, identitets- och riskkontroller, transaktionsövervakning och rapportering som utförs i enlighet med reglerna för bekämpning av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism,
 • för att säkerställa lämplig kommunikation och verksamhet i samband med rapportering och återkrav av uteblivna betalningar,
 • för att upprätthålla lämpliga redovisnings- och bokföringsuppgifter om transaktioner som genomförs vid utbetalning av lån samt godkännande av återbetalningar,
 • andra tillämpliga lagstadgade skyldigheter, såsom de som är nödvändiga för att identifiera, förebygga och utreda bedrägerier och annan brottslig verksamhet.
 • Om det är nödvändigt för att främja våra företags berättigade intressen (och i begränsade fall även tredje parts berättigade intressen), förutsatt att dessa intressen i sådana fall inte åsidosätts av dina intressen och rättigheter, inklusive i samband med:
 • att administrera ditt lån och dess återbetalning samt att upprätthålla dina personuppgifter i våra back-office-system där vi lagrar och behandlar dina uppgifter,
 • att skydda våra rättigheter, till exempel, för att återkräva medel kunder är skyldiga oss genom att initiera påminnelser och återkravsaktiviteter i tid samt upprätthålla information som kan användas som bevis vid eventuella tvister och inspektioner,
 • att kontakta dig och informera dig om eventuella ändringar i våra villkor, produkter eller tjänster,
 • att förbättra våra produkter och tjänster genom att identifiera brister, behov som kunder har och utveckla kundanpassning,
 • att säkerställa kommunikation via olika kanaler såväl som att bedöma, kontrollera och förbättra kvaliteten på våra kommunikationer och interaktioner med kunder,
 • test, analys, uppdatering och implementering av ny teknik för identifiering, risk- och kreditvärdighetsbedömningar, samt bekämpning av bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism,
 • förebyggande och upptäckt av bedrägliga aktiviteter,
 • att säkerställa en adekvat bedömning av kreditvärdighet och aktuell information som är relevant för sådan bedömning, för marknadsundersökningsändamål och statistiska ändamål, för att analysera våra tjänster och vår marknadsdynamik, för att säkerställa evidensbaserad förbättring och utveckling av scorecard och produkter,
 • att genomföra och förbättra våra riktade och direkta marknadsföringsaktiviteter,
 • att mäta, analysera och förstå effektiviteten i den kommunikation och marknadsföring som vi levererar till dig och andra målgrupper,
 • att förbereda och genomföra låneportfölj eller företagsförsäljning och omorganisationer;
 • att administrera och förbättra våra webbplatser samt hålla dem säkra,
 • analys och förbättring av användarupplevelsen, för att se till att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig på din enhet.
 • för elektronisk direktmarknadsföring, med ditt samtycke om det behövs. du kan när som helst återkalla ditt samtycke till direktmarknadsföring.

Vi kommer i vissa fall att behandla personuppgifter som rör relevanta fällande domar och brott, där det är tillåtet enligt EU eller landsspecifik lag, eller i samband med straffrättsliga förfaranden.
Att tillhandahålla dina uppgifter är en förutsättning för att ingå ett låneavtal, och ett lagstadgat krav, där uppgifterna samlas in för solvensbedömning och kundkännedomskontroller. Konsekvensen av att du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter är att vi inte kan ingå ett avtal med dig och inte heller kan förse dig med våra produkter och tjänster, eftersom vi då inte kan fastställa din identitet och bedöma din kreditvärdighet, vilket är en nödvändig förutsättning.

2. Hur samlar ni in mina PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in information på tre sätt:

 • när du tillhandahåller oss information, till exempel personligen, när du använder våra applikationer (inklusive hos våra partners och agenter), på våra webbplatser, via sociala medier, via post, e-post, telefon, chatt eller någon annan media eller tjänst,
 • automatiskt, när du använder vår webbplats, applikationer eller produkter och tjänster, samt
 • när tredje part, som till exempel kreditregister, statliga myndigheter, våra koncernföretag eller partners tillhandahåller oss information.

En del av datainsamlingen sker med hjälp av cookies, spårpixlar och liknande teknik. Dock är den insamlade informationen inte alltid personligt identifierbar. Se vår policy för cookies och spårning för mer information.

3. Vilka PERSONUPPGIFTER samlar ni in om mig?

För olika ändamål samlar vi in och använder olika personuppgifter. De vanligaste exemplen beskrivs i det här avsnittet. Observera att inte all nämnd information samlas in, och att nedanstående uppräkning inte är fullständig.

Information du ger oss

Vi samlar in all information du lämnar till oss:

 • när du registrerar dig på vår webbplats, använder vår webbplats eller våra mobilapplikationer, fyller i formulär eller ansöker om lån eller någon annan produkt eller tjänst på vår webbplats, hos vår personal eller hos våra partners, eller på något annat sätt på vilket vi tillhandahåller våra tjänster.
 • när du rapporterar ett problem eller kommunicerar med oss angående våra produkter eller tjänster.
 • när du deltar i diskussionsforum, kommenterar vår blogg eller använder andra funktioner för sociala medier på vår webbplats, vår marknadsföring eller undersökningar, samt andra aktiviteter som utförs via våra webbplatser eller sociala medier.
 • när du på något sätt deltar i en tävling, kampanj eller undersökning, inklusive hos våra partners och på sociala medier.
 • när du kommunicerar med oss av någon annan anledning genom ovan nämnda metoder.

Den information som du tillhandahåller inkluderar:

 • identitet och personuppgifter: ditt namn (efternamn, förnamn), identitet/identifikationsnummer eller personlig kod, födelsedatum, kön, civilstånd, antal minderåriga barn, ditt foto eller din bild, bild på dina identitetshandlingar.
 • kontaktuppgifter: adress, e-post, telefonnummer, röstinspelning (inkommande och utgående samtal).
 • anställningsuppgifter: anställningsform, arbetsgivarens namn, telefonnummer till arbetet.
 • finansiella uppgifter: kreditbetyg, månadsinkomst och utgifter, finans- och kreditkortsinformation, bankkontonummer, transaktioner i bankkonton.
 • all annan information som du väljer att ge oss.

information vi samlar in om dig automatiskt

När det gäller vart och ett av dina besök på webbplatsen eller varje användning av våra mobilapplikationer samlar vi automatiskt in följande information:

 • teknisk information, inklusive information om din enhet, information relaterad till nätverket och programvaran och nätverket till internet, information som säkerställer att du kan logga in på din profil, webbläsartyp och -version, tidszoninställning, webbläsarens plug-in-typer och versioner, operativsystem och plattform, skärmupplösning, plats, teckenkodning;
 • information om ditt besök, inklusive den fullständiga klickströmmen för Uniform Resource Locators (URL) till, via och från webbplatsen (inklusive datum och tid); produkter du tittat på eller sökt efter; hänvisande/utgångssidor, de filer som visas på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik osv.), sidors svarstider, nedladdningsfel, besökslängd på vissa sidor, information om sidinteraktion (t.ex. scrollning, klick och mouseover) och metoder som används för att bläddra bort från sidan, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata, och alla telefonnummer som används för att ringa vårt kundtjänstnummer.

Mer information finns i vår policy för cookies och spårning.

Information som vi får från tredje part

Vi begär information om dig från tredje part, till exempel våra koncernbolag, våra partners eller kreditupplysningsföretag. Vi gör det i enlighet med gällande dataskyddslagar, och där det är nödvändigt, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vi får information om dig:

 • i samband med alla ansökningar som du gör för ett lån eller liknande produkt kan vi:
 • söka information om dig, din kreditvärdighet, din ekonomiska situation, tidigare och nuvarande skulder och belastningar samt ställning på arbetsmarknaden från relevanta register (inklusive register som innehåller information om inkomst, kredithistorik, skulder till tredje part, adresser, ogiltiga ID-handlingar, bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism och politiskt utsatta personer), agenturer, finansinstitut, våra koncernföretag och andra tredje parter samt offentligt tillgängliga källor,
 • få information som du har lämnat till mellanhänder, kreditmäklare och våra affärspartners när du ansöker om tjänster,
 • få information från banker, finans- och betalningsinstitut om dina betalningar till oss,
 • få information från 4finance-koncernföretag och affärspartners som vi samarbetar med när det gäller tävlingar, kampanjer eller undersökningar som du deltar i,
 • få information från affärspartners inom sektorn för tekniska, identifierings-, betalnings- och leveranstjänster, reklamnätverk, leverantörer av analysverktyg och söktjänstleverantörer när de tillhandahåller oss tjänster,
 • i alla andra fall där du gett samtycke till att uppgifter lämnas till oss.

Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

vi kan behålla personuppgifter om dig under en viss tid efter att du har upphört att vara kund hos oss, för att skydda våra juridiska intressen i händelse av tvist, eller i den utsträckning som krävs enligt lag. Normalt sparar vi dock inte dina personuppgifter längre än vad som är rimligt baserat på syftet för datainsamlingen; vanligtvis så att vi kan uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, skydda våra berättigade intressen, eller i den utsträckning som krävs enligt lag, till exempel kan enligt gällande lagar kunddata lagras för kontroll i upp till 7 år.

4. Delar ni mina PERSONUPPGIFTER?

Vi delar dina uppgifter endast i den utsträckning som krävs för att uppnå våra syften och uppfylla våra avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter.
Vi delar din information med vår personal i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Vi delar också din information med andra 4finance-koncernföretag och utvalda tredje parter:

 • som hjälper oss med stöd, administration och styrning av vår verksamhet, till exempel genom att analysera data och utveckla strategier,
 • som tillhandahåller tjänster för vår räkning för att identifiera och verifiera dig,
 • som hjälper till med vår verksamhet såsom webbhotell och utveckling, riskbedömningar och upptäckt av bedrägerier, inkasso och kundservice, bekämpning av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism,
 • som tillhandahåller analysverktyg om användningen av våra tjänster,
 • som hjälper till med marknadsföringsaktiviteter, till exempel genom att anpassa kommunikationen till vissa segment och leverera marknadskommunikation genom olika kanaler,
 • som hjälper oss att utveckla och förbättra produkter och tjänster och deltar i att erbjuda våra tjänster till marknaden.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med databehandlare som PostNordStrålfors AB, organisationsnummer 556102-9843, och Kivra AB,organisationsnummer 556840-2266 (som PostNord underdatabehandlare) för attkunna leverera information som rör dina skyldigheter.

När som helst, när vi är juridiskt skyldiga att göra det, kan vi lämna ut information om din användning av våra tjänster och dina besök på våra webbplatser för att efterfölja lagar och rättsliga processer, eller när vi i god tro tror att utlämnande av uppgifter är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, förhindra och utreda bedrägeri, eller svara på en myndighetsbegäran såsom:

 • att identifiera, undersöka och förebygga bedrägerier och hjälpa till med bedrägeriskydd för att minska kreditrisk,
 • för att identifiera, undersöka och förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer av liknande tjänster som konsumentkreditföretag och kreditupplysningsföretag, såväl som agenturer, relevanta nationella myndigheter, icke-statliga organisationer och andra tredje parter för att säkerställa en fullständig bedömning av din solvens.
När vi behandlar och samlar in autogiro eller andra betalningar som du gör enligt låneavtalet kommer vi sannolikt också att dela dina personuppgifter med tredje parts betaltjänstleverantörer.
Vid försummelse av betalning eller felaktigt fullgörande av åtaganden kan vi överföra uppgifter om dina utestående skulder till leverantörer av inkassotjänster och kreditupplysningsföretag såväl som leverantörer av juridiska tjänster.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer av analysverktyg och sökmotorer vilka hjälper oss att förbättra och optimera våra webbplatser och applikationer. Delvis kan sådan information samlas in och delas via cookies. Mer information finns i vår policy för cookies och spårning.
Att sälja en del av eller hela vår verksamhet, eller tilldela dina skulder gentemot oss till en tredje part kommer att leda till att din information delas med köparen och andra parter som är inblandade i transaktionen.
De fall som räknas upp häri är inte fullständiga och vi kan dela dina personuppgifter för andra ändamål, som anges i avsnitt 1 ovan ”VARFÖR SAMLAR NI IN MINA PERSONUPPGIFTER?”, om detta är nödvändigt och står i proportion till dina rättigheter och intressen.
När vi överför data åtar vi oss att se till att mottagaren följer samma säkerhetsåtgärder för lagring och behandling av personuppgifter som vi gör.
Dina personuppgifter kommer att behandlas, lagras och överföras till tredje part på det sätt och i den mängd som tillhandahålls i denna sekretesspolicy, motsvarande lagstadgade regler, de avtal som ingåtts mellan dig och oss, och de samtycken du gett oss vid olika tillfällen.

Kommer mina uppgifter att överföras utanför EES?

Platser utanför ditt land eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som inte tillhandahåller en liknande eller adekvat skyddsnivå jämfört med den som tillhandahålls av länder i EES – till exempel USA – kommer att användas för behandling (inklusive lagring) av de uppgifter vi samlar in om dig. Det kommer att omfatta sådana processer som behandling av betalningar, dataanalys (inklusive bedrägeri, risk- och kreditkontroller samt säkerställande av kontroller som är nödvändiga för bekämpning av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism), insamling av uppgifter om användning av våra webbplatser och tjänster, säkerställande av säkerhet, i reklamsyfte (inklusive beteendestyrd annonsering), eller för att erbjuda support för dina service- eller produktbehov.
Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra, med relevanta säkerhetsåtgärder och i enlighet med tillämpliga lagar. Alla våra dataöverföringar baseras på dataöverföringsavtal med relevanta klausuler vilka godkänts av Europeiska kommissionen.

5. Vilka rättigheter har jag angående MINA PERSONUPPGIFTER?

När det gäller de uppgifter vi behandlar i våra arkiveringssystem har du följande rättigheter:

 • rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få en kopia av dina uppgifter.
 • rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
 • rätt till radering av dina personuppgifter (rätt att bli bortglömd).
 • rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • ovillkorlig rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande påverkar inte lagenligheten i den behandling som utförts innan du återkallade ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke i din profil på vår webbplats eller genom att kontakta oss privacy@4finance.com. Dessutom kommer vi att tillhandahålla en länk för att välja bort att ta emot våra kampanjer längst ner i varje e-postmeddelande med marknadskommunikation.
 • Du har rätt att begära rättelse av uppgifter. I viss mån kan du korrigera dina uppgifter i din webbprofil.
 • Du kan alltid lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd, se ytterligare information här för EU.

Du kan utöva dina rättigheter genom att använda följande formulär:
dataåtkomst
dataportabilitet
dataradering


för att utöva dina rättigheter att begära rättelse av uppgifter, invända mot behandlingen av uppgifter samt för att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad, vänligen skicka oss ett önskemål via e-post på support@vivus.se.

Du kan också kontakta oss och skicka in dina önskemål via telefon eller post med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 9 nedan.

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter beroende på behandlingsaktivitetens specifika omständigheter. Vi kan vara föremål för vissa rättsliga skyldigheter eller andra omständigheter som förhindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter.

6. ANVÄNDER ni PROFILERING OCH fattar automatiska beslut om mig?

Enbart automatiserat beslutsfattande är förmågan att fatta beslut med tekniska medel utan mänsklig inblandning. Vi använder automatiserat beslutsfattande eftersom det till exempel:

 • möjliggör bättre konsekvens och rättvisa (t.ex. bidrar det till att minska risken för mänskliga fel eller diskriminering).
 • minskar risken för att kunder inte uppfyller sina skyldigheter.
 • möjliggör beslutsfattande inom en kortare tidsram än en process baserad på människor gör och förbättrar effektiviteten i processen.

Vi använder profilering och automatiserat beslutsfattande med rättsliga effekter baserat på din ansökan om ingående av ett låneavtal för att korrekt identifiera dig, bedöma din kreditvärdighet, upptäcka och förhindra bedrägeri och för att följa AML-regler. Godkännande eller avslag av en ansökan är vanligtvis automatiskt och baserat på olika faktorer som vi tar hänsyn till i vår beslutsprocess. Därför kan din ansökan kan avslås automatiskt. Vi testar och förbättrar regelbundet våra regler och algoritmer för att säkerställa rättvisa och effektivitet.
Vi använder profilering och automatiserat beslutsfattande utan någon väsentlig inverkan på dig i följande fall:

 • när vi säljer vår affärs- eller låneportfölj för att inkludera eller utesluta vissa grupper av låneavtal baserat på transaktionshistoriken och tillhörande kreditrisk enligt vad som fastställts under transaktionen.
 • när vi utvecklar skräddarsydd kommunikation och kampanjer till olika kundsegment (med tanke på deras tidigare interaktioner med oss, egenskaper och lånehistorik) för att säkerställa relevant innehåll i vår kommunikation angående kundvård och marknadsföring.
 • när vi utvecklar, förbättrar och utövar kommunikations- och inkassoaktiviteter gentemot kunder som inte uppfyller sina skyldigheter för att säkerställa att åtgärderna är lämpliga och effektiva.

Automatiserade beslut och profilering kan baseras på vilken typ av uppgifter som helst, till exempel:

 • uppgifter som lämnats direkt av dig gällande dig (t.ex. svar på ett frågeformulär).
 • uppgifter som observerats angående dig (t.ex. den tid som du loggade in).
 • härledda eller förmodade uppgifter, såsom en profil som redan har skapats (t.ex. ett kreditbetyg).

Observera att om du får ett beslut baserat på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, har du följande rättigheter:

 • rätt att få lämpliga förklaringar om grunderna till det beslut som fattats,
 • rätten till mänskliga åtgärder för att omvärdera beslutet.
 • rätten att uttrycka din åsikt.

För att utöva ovanstående rättigheter, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 9 nedan.

Beslut som inte fattas helt automatiskt kan också innefatta mänskliga åtgärder. Till exempel, innan vi beviljar ett lån kommer vi att överväga låntagarens kreditbetyg, eventuellt med ytterligare viktiga åtgärder som utförs av vår personal, innan något beslut fattas om en individ.
Dessutom, enligt vårt avtal, ditt samtycke eller relevanta lagbestämmelser och utan någon profilering, överför vi automatiskt information om utförandet av dina skyldigheter eller försummelse av betalningar till kreditupplysningsföretag och statliga register baserat på villkoren och beloppet för lånet.

7. Spelar NI in samtal och varför?

Vi ser till att alla våra utgående och inkommande samtal spelas in för följande ändamål:

 • för att förhindra och upptäcka bedrägliga och andra kriminella aktiviteter samt säkerställa bevis i händelse av undersökningar,
 • för att utföra och dokumentera kundkännedomsförfaranden i enlighet med gällande lagar i samband med förebyggande av penningtvätt och förebyggande av finansiering av terrorism,
 • för att samla in och lagra dina samtycken och preferenser som tillhandahålls via telefon, för att säkerställa att vi kommunicerar med dig enligt dessa, och för att upprätthålla bevis på legitim databehandling,
 • för att säkerställa att vi har gett dig fullständig information om våra produkter när du ansöker om ett lån såsom krävs enligt god affärspraxis och lagstiftning om konsumentskydd,
 • för att kunna ta emot, granska och lösa eventuella frågor, önskemål, klagomål eller tvister som kan uppstå,
 • för kvalitetskontroll och förbättring av våra funktioner för kundvård och inkasso i syfte att säkerställa en hög nivå av kundservice och full regelefterlevnad samt etiska inkassometoder.

Samtalsinspelningarna lagras säkert under en begränsad tid i våra telefonisystem och hämtas endast av vår personal om det krävs för ovanstående ändamål.

8. Vilka ändringar HAR nyligen gjorts I DENNA POLICY?

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst, och vi kommer att ange det datum då sekretesspolicyn senast uppdaterades. Om det har skett betydande ändringar kommer vi att påpeka sådana ändringar och försöka uppmärksamma dig på dessa direkt, när det är möjligt. Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv för din granskning.
Vi har gjort följande ändringar i vår sekretesspolicy sedan den senaste versionen inklusive:

 • en uppdatering om varför vi samlar in dina personuppgifter,
 • utökat information om vilka uppgifter vi samlar in och delar,
 • förbättrat information om profilering och automatiserat beslutsfattande,
 • lagt till information om samtalsinspelning,
 • gjort andra justeringar och kompletteringar för att förbättra denna policy.

Följ denna länk för att få tillgång till tidigare versioner av sekretesspolicyn.

9. Hur kan jag kontakta er?

Du är välkommen att kontakta oss med de frågor, önskemål eller kommentarer som du har om vår sekretesspolicy eller om hur vi behandlar dina uppgifter.
Vi välkomnar kommunikation via:

 • e-postadressen support@vivus.se.
 • per post på: Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö, Sweden.

Du kan också kontakta koncernens dataskyddsombud via e-postadressen privacy@4finance.com eller per post: Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö, Sweden.

4finance AB, organisationsnumret 556790-4189, adress: Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö, Sweden, (hädanefter – 4finance AB och/eller ”vi”) har ansvar för behandlingen av personuppgifter som härrör från användningen av denna webbplats och våra produkter och tjänster.
4finance Group och våra dotterbolag betyder 4finance Group S.A. (registreringsland Storhertigdömet Luxemburg, registreringsnummer: B 195643, adress: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxemburg) och företag som detta direkt eller indirekt äger eller kontrollerar, inklusive men inte begränsat till:

4f Sales, Inc. 18851 ZA 29 Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA;

TBIF Financial Services B.V., Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, Nederländerna, företag som ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt.

10. Finns det något annat jag behöver veta?

Våra webbplatser och produkter kan innehålla inbäddade ramar eller länkar till tredje parts webbplatser. Tredje parts webbplatser har sina egna sekretesspolicyer. Om du besöker eller använder dessa webbplatser omfattas du av dessa policyer.