Arkiv

Allmänna villkor publicerade April 2018

ALLMÄNNA VILLKOR

April 2018

1. Allmänt

Kreditgivare är 4finance AB (org.nr 556790-4189), adress Hammarby Allé 47, 120 30, Stockholm.

Bolaget är ett hos Finansinspektionen registrerat Konsumentkreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, adress Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se) och Konsumentverket, adress Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se) . 4finance AB tillämpar Finansinspektionens och Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

4finance AB (hädanefter ”Vivus”) erbjuder kredit på belopp 500-20 000 kr utan säkerhet. Krediten erbjuds till privatpersoner och ska återbetalas enligt punkt 5.

Sökande eller kredittagare (hädanefter kallat ”Kredittagaren”) ingår härmed ett kreditavtal som består av ett individuellt kreditavtal (hädanefter kallat ”Individuellt kreditavtal”) och dessa allmänna villkor (hädanefter kallat ”allmänna villkor”) och sammantaget hädanefter kallat ”Kreditavtalet”.

Kreditavtalet gäller mellan Vivus och Kredittagaren och börjar gälla så fort Kredittagaren godkänner de allmänna villkoren. Genom godkännandet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat Kreditavtalet. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Kreditavtalet har fullgjorts. Förpliktelserna enligt Kreditavtalet har fullgjorts när Kredittagaren har erlagt alla betalningar till Vivus enligt Kreditavtalet.

Dessa allmänna villkor ska även gälla mellan Vivus och en redan befintlig Kredittagare om Kredittagaren väljer att utöka en kredit som omfattas av ett tidigare ingånget kreditavtal. Beviljad kredit kan utökas efter särskild prövning. Den utökade krediten adderas till det tidigare kreditbeloppet och ska återbetalas i samband med detta. Dessa allmänna villkor ska således träda istället för sådana äldre allmänna villkor som tidigare varit tillämpliga mellan Vivus och Kredittagaren genom att Kredittagaren – i samband med en utökning av krediten – godkänner dessa allmänna villkor som en del av det redan tidigare ingångna Kreditavtalet. Genom godkännandet intygar den befintliga Kredittagaren att denne har läst och accepterat de allmänna villkoren som en del av Kreditavtalet och att tidigare tillämpliga äldre allmänna villkor därmed upphör att gälla.

2. Kredit

Kredittagaren kan ansöka om kredit elektroniskt via Vivus webbsida, www.vivus.se, eller genom att kontakta Vivus kundtjänst (se kontaktuppgifter i punkt 19).

Kredittagaren måste få sin ansökan beviljad för att ha rätt till kredit. Ansökan kan endast beviljas om Kredittagaren är över 18 år, har ett svenskt personnummer, uppger sitt personliga bankkonto i svensk bank och inte har skyddad identitet. Kredittagaren ska vidare genomgå en sedvanlig kreditprövning. Beviljad kredit utbetalas endast till Kredittagarens personliga bankkonto i svensk bank som angivits vid kredit­ansökan. Det är Vivus som ensidigt beslutar om en privatperson ska beviljas en kredit. Den som inte beviljas en kredit har rätt att få information om orsaken till det.

Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till kreditavtal, dock gäller inte detta om Vivus inte avser att ingå ett kreditavtal med Kredittagaren.

3. Kreditprövning

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan kredit kan beviljas. Kredittagaren godkänner vid Kreditavtalets ingående att sedvanlig kreditprövning genomförs. Som ett led i kreditprövningen kan Vivus komma att inhämta kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Vivus förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om Kredittagarens ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar. Vid kreditprövning kan även tjänsten Instantor (www.instantor.se) komma att användas om Kredittagaren särskilt godkänner detta. Härutöver kan uppgifter om krediten komma att lämnas till ett kreditupplysningsföretag i syfte att skydda legitima intressen hos Långivaren och andra Långivare på marknaden. Ett sådant kreditupplysningsföretag kan komma att föra in uppgifterna om krediten i ett särskilt kreditregister, se 13 kap. stycke 11 nedan. Övriga upplysningar om uppgiftsöverföring till kreditupplysningsföretag kan erhållas hos kreditgivaren.

4. Fast ränta och avgifter

För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga en fast ränta. Den fasta räntan framgår i punkt 20 (Prisbilaga) i dessa allmänna villkor. Prisbilagan finns även att tillgå på Vivus webbsida, www.vivus.se, eller genom att kontakta Vivus kundtjänst.

Kredittagaren är även skyldig att betala avgifter till Vivus som förorsakats av att kreditvillkoren inte har följts, exempelvis en påminnelseavgift, att en tilläggstjänst har utnyttjats eller annan liknande omständighet. Dessa avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder som Vivus vid varje tillfälle tillämpar och som framgår av punkt 20 (Prisbilaga). Vivus har rätt att när som helst ändra en avgift, exempelvis för tilläggstjänster, om inte annat följer av lag eller föreskrift. Vivus har rätt att ändra avgifter för krediten till Kredittagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. Ändrade avgifter meddelas Kredittagaren innan de börjar gälla.

5. Återbetalning och betalningsplan

Kredittagaren kan välja mellan att antingen betala hela krediten och ränta inom 7 till 30 dagar efter att Kreditavtalet ingicks (antal dagar beroende på Kredittagarens val i samband med ingående av Kreditavtalet), eller att betala hela krediten och ränta genom månadsvisa delbetalningar.

Väljer Kredittagaren att inte betala tillbaka hela krediten och ränta inom den valda kreditperioden (dvs. inom 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val) ska Kredittagaren istället inom samma tid betala en fast månatlig ränta på kapitalbeloppet samt amortera åtminstone 3 % på summan av kapitalbeloppet och ränta för den första månaden, dvs. en ränta för 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val, vilken ligger kvar som en ränteskuld till dess den är amorterad (hädanefter kallat ”Lägsta Belopp att Betala”). Därefter har Kredittagaren samma möjlighet varje månad, till dess att Kredittagaren har fullbetalt hela krediten, att antingen betala hela krediten och ränta eller att utföra månadsvisa delbetalningar enligt ovan. Ränta kapitaliseras inte.

Betalning sker genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som framgår av det Individuella kreditavtalet samt faktura eller på annat sätt meddelats Kredittagaren.

Senast på förfallodatum ska det lånade beloppet, ränta och eventuell dröjsmålsränta och avgifter vara Vivus tillhanda.

Vid betalning har Vivus rätt att avräkna i första hand från vid betalningstillfället förfallna kostnader (såsom påminnelseavgift och inkassokostnader), fast avtalad ränta, kapital och därefter dröjsmålsränta.

Kredittagaren har rätt att utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Det innefattar exempelvis en rätt för Kredittagaren att få en sammanställning baserad på att Kredit­tagaren fullgör betalning inom viss tid eller att Kredittagaren erlägger månadsvisa betalningar enligt Lägsta Belopp att Betala.

Parterna överenskommer härmed att om en betalning avbryts, återtas eller på annat sätt inte genomförts anses sådan betalning aldrig gjord.

Om Kredittagaren gör en överbetalning i samband med att förpliktelserna enligt Kreditavtalet fullgjorts, dvs. när Kredittagaren erlagt alla betalningar till Vivus enligt Kreditavtalet, ska Vivus sätta tillbaka överskjutande belopp på det bankkonto som Kredittagaren uppgav vid slutandet av Kreditavtalet.

6. Dröjsmålsränta, förseningsavgift och påminnelseavgift

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med aktuellt Individuellt kreditavtal mellan Vivus och Kredittagaren, har Vivus rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker, såvida inte Kredittagaren betalar Lägsta Belopp att Betala. Dröjsmåls­räntan utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag, på vid var tid gällande förfallet Lägsta Belopp att Betala så länge inte krediten har sagts upp till betalning i förtid. I händelse av att krediten har sagts upp till betalning i förtid utgår dröjsmålsränta med 30 % per år, 0,08 % per dag på hela det förfallna kapitalbeloppet. Ett år anses vara 365 dagar.

Vid utebliven betalning har Vivus också rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift. För närvarande är förseningsavgiften 125 kr och påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

7. Amorteringsplan

Kredittagaren och Vivus kan överenskomma om en amorteringsplan för förfallna belopp enligt Kreditavtalet. Vid en eventuell överenskommelse om amorteringsplan har Vivus rätt att debitera Kredittagaren uppläggningsavgift om 170 kr samt aviseringsavgift om 60 kr per avisering. Under amorteringsperioden löper dröjsmålsränta enligt punkt 6. För ändring av avgifterna, se punkt 4.

8. Inkasso och uppsägning av kredit till betalning i förtid

Vid utebliven betalning i enlighet med Kreditavtalet förbehåller sig Vivus rätten att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av hela det utestående kapitalbeloppet, ränta, eventuella avgifter/kostnader och eventuell dröjsmålsränta (hädanefter kallat ”Kreditfordran” och innefattar ej räntor och andra kostnader för tiden efter förtidsbetalningen).

Vivus har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid/uppsägning av kreditavtal och att kräva återbetalning av Kreditfordran om;

– Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 % av Kreditfordran

– Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 % av Kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter

– Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses exempelvis tre uteblivna betalningar i följd.

Om Vivus vill få betalt i förtid enligt denna punkt 8 gäller en uppsägningstid om minst 4 veckor räknat från den tidpunkt då Vivus sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren. Om Vivus inte sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev, skall uppsägningstiden räknas från den tidpunkt uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda.

Om Vivus krävt betalning enligt stycket ovan är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren med stöd av detta stycke tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte detta stycke.

Vid utebliven betalning har Vivus rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras Kredittagaren i enlighet med Kreditavtalet och gällande lagstiftning och myndighetsföreskrift.

9. Ångerrätt och förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att frånträda det ingångna Kreditavtalet inom 14 dagar efter det att kreditavtal träffats. Datum för ingående av kreditavtal anges i det Individuella kreditavtalet. Frånträdandet görs genom att Kredittagaren lämnar eller sänder ett meddelande om frånträdandet till 4finance AB, Hammarby Allé 47, 120 30, Stockholm. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar efter det att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att Kreditavtalet frånträds, till Vivus betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.

Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid. Kredittagaren är då skyldig att återbetala upplupen ränta och kostnader för krediten fram till återbetalningsdagen. Vivus tar inte ut någon ränteskillnadsersättning.

10. Överlåtelse av kredit

Vivus har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till tredje man. Kredittagaren har inte rätt att överlåta krediten, rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet (inkl. dessa allmänna villkor) utan att skriftligt medgivande har erhållits från Vivus.

11. Ändring av kontaktuppgifter

Kredittagaren ansvarar för att denne till Vivus, utan dröjsmål, meddelar ändring av namn, folkbokföringsadress, telefonnummer, e-post, bankkontonummer och andra kontaktuppgifter där Kredittagaren kan nås.

12. Meddelanden och ändring av villkor

Meddelande till Kredittagaren kan skickas per e-post, per SMS till angivet mobiltelefonnummer, eller med brev. Meddelande som Vivus sänder med brev till Kredittagaren ska anses ha nått Kredittagaren senast 7 dagar efter avsändandet, om brevet sänts till Kredittagarens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kredittagaren har meddelat Vivus. Meddelanden som Vivus sänder genom SMS eller e-post till Kredittagaren ska anses ha nått Kredittagaren senast sju dagar efter avsändandet, om SMS:et eller e-post sänts till det mobilnummer eller den e-postadress som Kredittagaren har uppgivit till Vivus.

Vivus ska i förekommande fall meddela ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna ska börja gälla. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid enligt punkt 9 andra stycket och säga upp avtalet med verkan den dag då ändringarna ska börja gälla. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt ändringarna. Ändringar av avgifter ska inte anses som en ändring av de allmänna villkoren enligt denna punkt.

13. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.

Vivus kommer att samla in information om Kredittagarens användning av Vivus webbsida och mobilapplikation såväl som annan information som Kredittagaren väljer att delge Vivus genom användandet av ”Livechat”, telefon, e-post och fax faciliteter och som är relevanta för att fullgöra åtaganden och förpliktelser.

Vivus samlar in och är ansvariga för behandlingen av de uppgifter om Kredittagaren som Kredittagaren lämnar till Vivus i samband med ansökan/intresseanmälan/avtal, inklusive personnummer, namn, e-post, adress, mobilnummer, folkbokföringsadress, födelsedatum, anställningsstatus, arbetsgivare och uppgifter om Kredittagarens privatekonomi, (månadsinkomst, kontoutdrag, skulder och kostnader), som inhämtas från tredje part eller som i övrigt samlas in i samband med administrationen av Kreditavtalet samt för åtgärder som har begärts innan eller efter att Kreditavtalet träffats.

Vivus kommer också samla in information om IP-adresser, information om Kredittagarens tekniska utrustning (datorer, mobiltelefon) som används för att få access till Vivus webbsidor och mobilapplikationer, i en kreditansökan och i samband med inkluderande tjänster, inklusive ”logged in sidor” på Vivus webbsida.

Vivus har också rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera Kredittagarens kommunikation med Vivus.

Vivus kan komma att kontrollera Kredittagarens information mot sanktionslistor som Vivus enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att genomföra eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Vivus komma att komplettera personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdateringar av adressregister med hjälp av statens person och adressuppgifter, SPAR.

Vivus kan också komma att verifiera en uppgiven inkomst via en kreditupplysning via tjänsten Instantor service (www.instantor.se) om Kredittagaren särskilt godkänner detta.

Ändamålet med Vivus behandling av personuppgifter är:

 • Att innan ett kreditavtal ingås samla in och kontrollera personuppgifter, administrera och fullgöra ett Kreditavtal.
 • Upptäcka och undvika bedrägerier, penningtvätt och andra kriminella aktiviteter.
 • Möjliggöra Vivus förpliktelser, avseende t ex Kredittagarens kontakter med Vivus såsom frågor och klagomål, information avseende Kredittagarens eventuella ombud och om Kreditavtalets åtaganden har uppfyllts.
 • För att genomföra marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs och metodutveckling samt riskhantering.
 • För marknadsföringsändamål (direktmarknadsföring via brev, telefon eller elektronisk kommunikation såsom e-post och SMS) för Vivus, andra bolag i gruppen, och för Vivus räkning samarbetande företag om Kredittagaren inte har begärt en direkt reklamspärr för marknadsförings­ändamål. Kredittagaren kan alltid begära att tas bort från denna marknadsföring genom Kredit­tagarens profilsida eller genom att klicka på länken avprenumerera som återfinns i all e-port från Vivus.
 • För andra ändamål som kommer att kommuniceras med Kredittagaren och där separat samtycker kommer att inhämtas.

Personuppgifter kan komma att, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser och enligt särskilt avtal om sekretessåtaganden, behandlas av andra bolag inom gruppen samt för Vivus räkning av samarbetande företag, såväl inom som utom EU och EES området. Personuppgifter behandlas i datasystem hos Vivus eller andra företag som Vivus samarbetar med i enlighet med ovan angivna ändamål. Personuppgifter kommer särskilt att behandlas av nedanstående företag för ovan angivna ändamål:

 • AS “4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia,
 • 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA,
 • SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia and its branches situated within the European Union.

Personuppgifter kan även komma att behandlas av inkassobyråer, kreditupplysningsbolag, samarbets­partners som genomför risk- bedrägeri och penningtvättskontroller, domstolar och Kronofogde­myndigheten för att fullgöra ingångna avtal och tillvarata Vivus rättigheter.

Vivus bevarar Kredittagarens personuppgifter även för tid efter kreditengagemangets avslutande, dock aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Om Kredittagaren vill ha information om vilka av Kredittagarens personuppgifter som behandlas av Vivus har Kredittagaren rätt att en gång per år begära skriftlig uppgift från Vivus. Sådan begäran samt rättelse av en personuppgift som Vivus behandlar skickas till Vivus; Att: Personuppgiftsansvarig, Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm, eller skicka ett e-post meddelande till support@vivus.se.

Genom att godkänna de allmänna villkoren samtycker Kredittagaren till att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna punkt.

14. Identifiering

Vivus äger rätt att begära in en vidimerad kopia av Kredittagarens pass, körkort eller legitimation. Vivus förbehåller sig rätten att genomföra kontrollsamtal för att slutföra ansökningsprocessen.

15. Lösenord

Kredittagaren åtar sig att välja ett lösenord för att logga in på Kredittagarens profil – Kredittagarens gränssnitt som återfinns på https://www.vivus.se där Vivus kan spara information avseende Kredittagaren och Kreditavtalet om Kredittagaren har valt att registrera sig på denna profil. Kredittagaren åtar sig att välja ett lösenord utan koppling till Kredittagarens namn, personnummer eller annan liknande information som är enkel att få tillgång till samt att inte avslöja lösenord för obehörig person. Kredittagaren åtar sig vidare att skydda lösenord och att inte förvara anteckning av lösenord nära eller på den utrustning (exempelvis dator) som kan användas för åtkomst till Kredittagarens profil/konto. Om Kredittagaren får vetskap om att någon obehörig person har fått kännedom om lösenord eller att någon obehörig har loggat in på Kredittagarens profil/konto ska Kredittagaren utan dröjsmål ändra sitt lösenord och sedan underrätta Vivus kundtjänst.

16. Begränsning av Vivus ansvar

Vivus frånsäger sig ansvaret för indirekta skador. Vivus är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet, s.k. force majeure. Skada som uppkommit i andra fall ersätts inte om Vivus varit normalt aktsam.

Vid användande av ändamålsenliga kommunikationsmedel är Vivus inte ansvarigt för skada som beror på störningar i driften av posttjänster, fax, elektroniska eller andra kommunikationsmedel eller tekniska apparater som används inom Vivus verksamhet. Detta inkluderar men är inte begränsat till störningar i driften av kommunikationsmedel med anledning av fördröjning eller förlust av skickade e-post, falska eller felaktiga meddelanden, störningar i webbsidan och störningar i system för utväxling av elektronisk information och betalningssystem hos kreditinstitut (inklusive internetbanktjänster).

17. Klagomål och tvister

Vid klagomål hänvisas Kredittagaren till att kontakta Vivus via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter i punkt 19 i dessa allmänna villkor). Kredittagaren kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Vivus. Om Kredittagaren fortsatt är missnöjd kan denne vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank-och finansbyrå.

18. Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska hänskjutas till svensk domstol.

19. Vivus kontaktuppgifter

4finance AB
Org.nr. 556790-4189
Hammarby Allé 47
120 30 Stockholm
Telefon Kundtjänst: 08-420 400 20
E-post: support@vivus.se

20. Övriga villkor/Prisbilaga

Kredit och ränta

Kredittagaren kan välja att betala hela krediten och ränta inom 7 till 30 dagar efter att Kreditavtalet ingicks (antal dagar beroende på Kredittagarens val i samband med ingående av Kreditavtalet), eller att betala hela krediten och ränta genom månadsvisa delbetalningar.

Väljer Kredittagaren att inte betala tillbaka hela krediten och ränta inom den valda kreditperioden (dvs. inom 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val) ska Kredittagaren istället inom samma tid betala en fast månatlig ränta på kapitalbeloppet samt amortera åtminstone Lägsta Belopp att Betala. Därefter har Kredittagaren samma möjlighet varje månad, till dess att Kredittagaren har fullbetalt hela krediten, att antingen betala hela krediten och ränta eller att utföra månadsvisa delbetalningar enligt ovan.

Den räntekostnad Kredittagaren betalar vid varje betalningstillfälle är resultatet av den fasta räntesatsen multiplicerad med den utestående kapitalskulden. Ränta kapitaliseras inte.

Första krediten för en ny kund

Ingen ränta första kreditperioden upp till 30 dagar. Därefter 18 % per månad/216 % per år.

Kredit för redan befintliga kunder

18 % per månad/216 % per år.

Representativt exempel:

Belopp: 5 000 kr
Låneperiod: 12 månader
Nominell ränta: 216 %
Effektiv ränta: 650 %
Sammanlagt belopp att betala: 15 325,19 kr

Kredittagaren har tagit en kredit om 5 000 kr (kapitalbeloppet är 5 000 kr).

Om krediten är Kredittagarens första kredit och Kredittagaren väljer att återbetala denna inom första kreditperioden upp till 30 dagar är totalt belopp att betala 5 000 kr.

Om krediten inte är Kredittagarens första kredit och Kredittagaren väljer att återbetala denna inom första kreditperioden om 30 dagar är totalt belopp att betala 5 900 kr, varav 900 kr avser ränta.

Tabellen nedan visar hur betalningarna ser ut under kreditens 12 första månader om Kredittagaren under året väljer att betala månadsvis enligt Lägsta Belopp att Betala. Tabellen tillhandahålls endast för illustration och Kredittagaren erinras om att Lägsta Belopp att Betala främst är en möjlighet för Kredittagaren att göra en begränsad delbetalning under en eller ett par månader. Vid utnyttjande av Lägsta Belopp att Betala varje månad skulle en kredit om 5000 kr vara betald ned till 75,72 kr efter 144 månader och sammanlagt belopp att betala uppgå till 39 446,52 kr.

Månad
Kapitalbelopp
Utestående skuld före betalning
Amortering (3 %)
Ränta (18 %)
Månatlig betalning
1
5 000
5 900
0
0
0*
2
5 000
5 900
177
900
1 077**
3
5 000
5 723
171,69
900
1 071,69**
4
5 000
5 551,31
166,54
900
1 066,54**
5
5 000
5 384,77
161,54
900
1 066,54**
6
5 000
5 223,23
156,70
900
1 056,70**
7
5 000
5 066,53
152
884,62
1 036,61**
8
5 000
4 914,53
147,44
858,08
1 005,51**
9
5 000
4 767,10
143,01
832,34
975,35**
10
5 000
4 624,09
138,72
807,37
946,09**
11
5 000
4 485,36
134,56
783,14
917,71**
12
5 000
4 350,80
130,52
759,65
890,17**

* Månatlig kostnad är 0 kr enligt Lägsta Belopp att Betala. Om Kredittagaren istället väljer att betala på 30 dagar är totalt belopp att betala 5 900 kr enligt exemplet ovan.

** Betalning erläggs i förskott och ska vara Vivus tillhanda senast på förfallodagen den föregående månaden.

Fler exempel finns nedan under ”Prislista för avtal”.

Avgifter och andra kostnader: Varken uppläggningsavgift eller aviavgift tillkommer. Om betalning inte sker enligt de allmänna villkoren kan årlig dröjsmålsränta om 30 %, förseningsavgift om 125 kronor, påminnelseavgift om 60 kronor samt en inkassokostnad om 180 kronor tillkomma. Om en ansökan om betalningsföreläggande inges till Kronofogdemyndigheten kan eller andra rättsliga åtgärder vidtas kan ytterligare avgifter tillkomma. Se närmare nedan i denna punkt 20 (Övriga villkor/Prisbilaga).

Förseningsavgift

125 kr

Betalningspåminnelse

60 kr per utsänd påminnelse

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är den ränta Vivus har rätt att debitera på det förfallna beloppet till dess att full betalning sker. Dröjsmålsränta utgår således om Kredittagaren på förfallodagen har erlagt ett lägre belopp än Lägsta Belopp att Betala eller inte har erlagt betalning alls. Dröjsmålsräntan utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag, på vid var tid gällande förfallet Lägsta Belopp att Betala så länge inte krediten har sagts upp till betalning i förtid. I händelse av att krediten har sagts upp till betalning i förtid utgår dröjsmålsränta med 30% per år, 0,08% per dag på hela det förfallna kapitalbeloppet. Ett år anses vara 365 dagar.

Vid utebliven betalning har Vivus också rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift. För närvarande är förseningsavgiften 125 kr och påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

Amorteringsplan

Upplägg av amorteringsplan 170 kr

Aviseringsavgift 60 kr per avisering

Vid utebliven betalning har Vivus rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan debiteras Kredittagaren.

Redovisning av Kredit, Effektiv ränta och Sammanlagt belopp att betala

Prislista för avtal

12 månader
Belopp
Effektiv ränta
Sammanlagt belopp
1000
650%
3 065,04
2000
650%
6 130,08
3000
650%
9 195,11
4000
650%
12 260,15
5000
650%
15 325,19
6000
650%
18 390,23
7000
650%
21 455,27
8000
650%
24 520,30
9000
650%
27 585,34
10000
650%
30 650,38
11000
650%
33 715,42
12000
650%
36 780,45
13000
650%
39 845,49
14000
650%
42 910,53
15000
650%
45 975,57
16000
650%
49 040,61
17000
650%
52 105,64
18000
650%
55 170,68
19000
650%
58 235,72
20000
650%
61 300,76
1 månad
Belopp
Effektiv ränta
Sammanlagt belopp
1000
650%
1 180,00
2000
650%
2 360,00
3000
650%
3 540,00
4000
650%
4 720,00
5000
650%
5 900,00
6000
650%
7 080,00
7000
650%
8 260,00
8000
650%
9 440,00
9000
650%
10 620,00
10000
650%
11 800,00
11000
650%
12 980,00
12000
650%
14 160,00
13000
650%
15 340,00
14000
650%
16 520,00
15000
650%
17 700,00
16000
650%
18 880,00
17000
650%
20 060,00
18000
650%
21 240,00
19000
650%
22 420,00
20000
650%
23 600,00

Effektiv ränta

Med effektiv ränta avses ränta, avgifter och andra kostnader som ska betalas med anledning av krediten angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet.

Sammanlagt belopp att betala

Med sammanlagt belopp att betala avses summan av kreditbeloppet och ränta som ska betalas under kredittiden.

Det sammanlagda beloppet att betala som anges ovan är uträknat utifrån förutsättningen att krediten är återbetald på 12 månader respektive 30 dagar.

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefon
E-post
Webbadress
4finance AB, org nr. 556790-4189
Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm
08-420 400 20
support@vivus.sewww.vivus.se
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Mindre kreditbelopp utan säkerhet (s.k. mikrokredit).
Det sammanlagda kreditbeloppet
500-20 000 kr
Villkoren för krediten
Beviljad kredit utbetalas endast till Kredittagarens personliga och angivna bankonto i svensk bank. Förutsättningar för att få kredit är att Kredittagaren har svenskt personnummer, är över 18 år och inte har skyddad identitet. Kredittagaren ska vidare klara sedvanlig kreditprövning.
Kreditavtalets löptid
Kredittagaren kan välja att betala hela krediten och ränta inom 7 till 30 dagar efter att Kreditavtalet ingicks (antal dagar beroende på Kredittagarens val i samband med ingående av Kreditavtalet), eller att betala hela krediten och ränta genom månadsvisa delbetalningar.Väljer Kredittagaren att inte betala tillbaka hela krediten och ränta inom den valda kreditperioden (dvs. inom 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val) ska Kredittagaren istället inom samma tid betala en fast månatlig ränta på kapitalbeloppet samt amortera åtminstone 3 % på summan av kapitalbeloppet och ränta för den första månaden, dvs. en ränta för 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val, vilken ligger kvar som en ränteskuld till dess den är amorterad. Därefter har Kredittagaren samma möjlighet varje månad, till dess att Kredittagaren har fullbetalt hela krediten, att antingen betala hela krediten och ränta eller att utföra månadsvisa delbetalningar enligt ovan. Ränta kapitaliseras inte.
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas
Belopp: 5 000 kr
Låneperiod: 12 månader
Nominell ränta: 216 %
Effektiv ränta: 650 %
Sammanlagt belopp att betala: 15 325,19 krKredittagaren har tagit en kredit om 5 000 kr (kapitalbeloppet är 5 000 kr). Kredittagaren har valt återbetalning enligt Lägsta Belopp att Betala och ska således betala en månatlig ränta om 18 % på kapitalbeloppet samt amortera 3 % på summan av kapitalbeloppet och första månades ränteskuld. Den första månaden erläggs 1 077 kr varav 900 kr avser ränta och 177 kr avser amortering. Den andra månaden erläggs 1 071,69 kr varav 900 kr avser ränta och 171,69 kr avser amortering (se vidare punkt 20 (Prisbilaga) i de allmänna villkoren).Vid betalning har Vivus rätt att avräkna i första hand från vid betalningstillfället förfallna kostnader (såsom påminnelseavgift och inkassokostnader), fast avtalad ränta, kapital (exklusive den fasta avtalade räntan) och därefter dröjsmålsränta.
Det totala belopp som ska betalas
Senast på förfallodagen ska det utlånade beloppet samt eventuella räntor och avgifter vara Vivus tillhanda. Betalningen sker genom inbetalning på det bank- eller plusgiro som framgår av kreditavtal samt faktura.

Representativt exempel på lånat belopp om 5 000 kr.
Om krediten är den första krediten och återbetalas inom första kreditperioden upp till 30 dagar utgår ingen avgift eller ränta och totalt belopp att betala är 5 000 kr.
Om krediten utgör kundens andra kredit är det totala beloppet att betala 15 325,19 kr, varav 5 000 kr avser krediten och 10 325,19 kr avser räntan. Detta belopp är uträknat utifrån förutsättningen att krediten är återbetald på 12 månader och är avhängig av hur krediten är avbetald. Om krediten återbetalas inom första kreditperioden upp till 30 dagar är det totala beloppet att betala 5 900 kr, varav 5 000 kr avser krediten och 900 kr avser räntan.
3. Kreditkostnader
KrediträntaEffektiv ränta
Första kreditenIngen ränta första kreditperioden upp till 30 dagar, därefter 18 % per månad/216 % per år.
Kredit för redan befintliga kunder
18 % per månad/216 % per år
Om krediten är den första krediten och återbetalas inom första kreditperioden upp till 30 dagar är effektiv ränta 0 %.
Om krediten utgör den andra krediten eller den tredje, fjärde eller femte osv., är den effektiva räntan 650 %.
Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
– en försäkring som säkrar krediten, eller
– någon annan kompletterande tjänst?
Nej
Nej
Härtill hörande kostnader
Kredittagaren är även skyldig att betala avgifter till Vivus som förorsakats av exempelvis en tilläggstjänst har utnyttjats eller annan liknande omständighet. Dessa avgifter utgår med de belopp som Vivus vid var tid tillämpar och framgår av punkt 20 (Prisbilaga) i de allmänna villkoren.

Vivus har rätt att när som helst ändra en avgift, exempelvis för tilläggstjänster, om inte annat följer av lag eller föreskrift. Vivus har rätt att ändra avgifter för krediten till Kredittagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. Ändrade avgifter meddelas Kredittagaren innan de börjar gälla.

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med aktuellt kreditavtal mellan Vivus och Kredittagaren, har Vivus rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning har skett. Dröjsmålsräntan utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag, på vid var tid gällande förfallet Lägsta Belopp att Betala så länge inte krediten har sagts upp till betalning i förtid. I händelse av att krediten har sagts upp till betalning i förtid utgår dröjsmålsränta med 30 % per år, 0,08 % per dag på hela det förfallna kapitalbeloppet. Ett år anses vara 365 dagar.
Kostnader i samband med försenade betalningar
Vivus har även rätt att ta ut en förseningsavgift om 125 kr. Vivus har vidare rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per sänd påminnelse.

Vid utebliven betalning har Vivus rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras Kredittagaren. Vivus kan också ha rätt att säga upp Kreditavtalet i förtid.
4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ja (se nedan punkt 5b)
Förtidsåterbetalning
Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid. Kredittagaren är då skyldig att återbetala upplupen ränta och kostnader för krediten fram till återbetalningsdagen.
Rätt att få information om att en kredit inte beviljas
Om en kreditansökan avvisas har Kredittagaren rätt att veta orsaken därtill, såvida det inte skulle strida mot lag, allmän ordning eller allmän säkerhet att lämna informationen.
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en extern databas har Kredittagaren rätt att snarast och kostnadsfritt meddelas resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagsstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om Vivus inte avser att ingå ett kreditavtal med Kredittagaren.
5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivarenRegistrering
Vivus är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189.

Bolaget är även registrerat hos Finansinspektionen. (www.fi.se)
Den berörda tillsynsmyndigheten
Konsumentverket utövar tillsyn över Vivus rörande villkoren för kreditgivningen. (www.konsumentverket.se)
b) Beträffande KreditavtaletUtnyttjande av ångerrätten
Kredittagaren har rätt att frånträda det ingångna Kreditavtalet genom att inom 14 dagar från dagen då Kreditavtalet ingicks lämna eller sända ett meddelande till 4finance AB, Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm om detta. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar efter att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att Kreditavtalet frånträds, betala tillbaka kreditbeloppet som erhållits samt upplupen ränta beräknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.
Språkordning
Information, avtalsvillkor samt eventuell annan information under Kreditavtalets löptid, har Vivus för avsikt att kommunicera på svenska.
c) Klagomål och tvister
Vid klagomål hänvisas Kredittagaren att kontakta Vivus via telefon eller e-post.Kredittagaren kan även vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00.
Allmänna villkor publicerade April 2017

ALLMÄNNA VILLKOR

April 2017

1. Allmänt

Kreditgivare är 4finance AB (org.nr 556790-4189), adress Hammarby Allé 47, 120 30, Stockholm.

Bolaget är ett hos Finansinspektionen registrerat Konsumentkreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, adress Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se) och Konsumentverket, adress Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se) . 4finance AB tillämpar Finansinspektionens och Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

4finance AB (hädanefter ”Vivus”) erbjuder kredit på belopp 500-20 000 kr utan säkerhet. Krediten erbjuds till privatpersoner och ska återbetalas enligt punkt 5.

Sökande eller kredittagare (hädanefter kallat ”Kredittagaren”) ingår härmed ett kreditavtal som består av ett individuellt kreditavtal (hädanefter kallat ”Individuellt kreditavtal”) och dessa allmänna villkor (hädanefter kallat ”allmänna villkor”) och sammantaget hädanefter kallat ”Kreditavtalet”.

Kreditavtalet gäller mellan Vivus och Kredittagaren och börjar gälla så fort Kredittagaren godkänner de allmänna villkoren. Genom godkännandet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat Kreditavtalet. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Kreditavtalet har fullgjorts. Förpliktelserna enligt Kreditavtalet har fullgjorts när Kredittagaren har erlagt alla betalningar till Vivus enligt Kreditavtalet.

Dessa allmänna villkor ska även gälla mellan Vivus och en redan befintlig Kredittagare om Kredittagaren väljer att utöka en kredit som omfattas av ett tidigare ingånget kreditavtal. Beviljad kredit kan utökas efter särskild prövning. Den utökade krediten adderas till det tidigare kreditbeloppet och ska återbetalas i samband med detta. Dessa allmänna villkor ska således träda istället för sådana äldre allmänna villkor som tidigare varit tillämpliga mellan Vivus och Kredittagaren genom att Kredittagaren – i samband med en utökning av krediten – godkänner dessa allmänna villkor som en del av det redan tidigare ingångna Kreditavtalet. Genom godkännandet intygar den befintliga Kredittagaren att denne har läst och accepterat de allmänna villkoren som en del av Kreditavtalet och att tidigare tillämpliga äldre allmänna villkor därmed upphör att gälla.

2. Kredit

Kredittagaren kan ansöka om kredit elektroniskt via Vivus webbsida, www.vivus.se, eller genom att kontakta Vivus kundtjänst (se kontaktuppgifter i punkt 19).

Kredittagaren måste få sin ansökan beviljad för att ha rätt till kredit. Ansökan kan endast beviljas om Kredittagaren är över 18 år, har ett svenskt personnummer, uppger sitt personliga bankkonto i svensk bank och inte har skyddad identitet. Kredittagaren ska vidare genomgå en sedvanlig kreditprövning. Beviljad kredit utbetalas endast till Kredittagarens personliga bankkonto i svensk bank som angivits vid kredit­ansökan. Det är Vivus som ensidigt beslutar om en privatperson ska beviljas en kredit. Den som inte beviljas en kredit har rätt att få information om orsaken till det.

Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till kreditavtal, dock gäller inte detta om Vivus inte avser att ingå ett kreditavtal med Kredittagaren.

3. Kreditprövning

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan kredit kan beviljas. Kredittagaren godkänner vid Kreditavtalets ingående att sedvanlig kreditprövning genomförs. Som ett led i kreditprövningen kan Vivus komma att inhämta kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Vivus förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om Kredittagarens ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar. Vid kreditprövning kan även tjänsten Instantor (www.instantor.se) komma att användas om Kredittagaren särskilt godkänner detta.

4. Fast ränta och avgifter

För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga en fast ränta. Den fasta räntan framgår i punkt 20 (Prisbilaga) i dessa allmänna villkor. Prisbilagan finns även att tillgå på Vivus webbsida, www.vivus.se, eller genom att kontakta Vivus kundtjänst.

Kredittagaren är även skyldig att betala avgifter till Vivus som förorsakats av att kreditvillkoren inte har följts, exempelvis en påminnelseavgift, att en tilläggstjänst har utnyttjats eller annan liknande omständighet. Dessa avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder som Vivus vid varje tillfälle tillämpar och som framgår av punkt 20 (Prisbilaga). Vivus har rätt att när som helst ändra en avgift, exempelvis för tilläggstjänster, om inte annat följer av lag eller föreskrift. Vivus har rätt att ändra avgifter för krediten till Kredittagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. Ändrade avgifter meddelas Kredittagaren innan de börjar gälla.

5. Återbetalning och betalningsplan

Kredittagaren kan välja mellan att antingen betala hela krediten och ränta inom 7 till 30 dagar efter att Kreditavtalet ingicks (antal dagar beroende på Kredittagarens val i samband med ingående av Kreditavtalet), eller att betala hela krediten och ränta genom månadsvisa delbetalningar.

Väljer Kredittagaren att inte betala tillbaka hela krediten och ränta inom den valda kreditperioden (dvs. inom 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val) ska Kredittagaren istället inom samma tid betala en fast månatlig ränta på kapitalbeloppet samt amortera åtminstone 3 % på summan av kapitalbeloppet och ränta för den första månaden, dvs. en ränta för 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val, vilken ligger kvar som en ränteskuld till dess den är amorterad (hädanefter kallat ”Lägsta Belopp att Betala”). Därefter har Kredittagaren samma möjlighet varje månad, till dess att Kredittagaren har fullbetalt hela krediten, att antingen betala hela krediten och ränta eller att utföra månadsvisa delbetalningar enligt ovan. Ränta kapitaliseras inte.

Betalning sker genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som framgår av det Individuella kreditavtalet samt faktura eller på annat sätt meddelats Kredittagaren.

Senast på förfallodatum ska det lånade beloppet, ränta och eventuell dröjsmålsränta och avgifter vara Vivus tillhanda.

Vid betalning har Vivus rätt att avräkna i första hand från vid betalningstillfället förfallna kostnader (såsom påminnelseavgift och inkassokostnader), fast avtalad ränta, kapital och därefter dröjsmålsränta.

Kredittagaren har rätt att utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Det innefattar exempelvis en rätt för Kredittagaren att få en sammanställning baserad på att Kredit­tagaren fullgör betalning inom viss tid eller att Kredittagaren erlägger månadsvisa betalningar enligt Lägsta Belopp att Betala.

Parterna överenskommer härmed att om en betalning avbryts, återtas eller på annat sätt inte genomförts anses sådan betalning aldrig gjord.

Om Kredittagaren gör en överbetalning i samband med att förpliktelserna enligt Kreditavtalet fullgjorts, dvs. när Kredittagaren erlagt alla betalningar till Vivus enligt Kreditavtalet, ska Vivus sätta tillbaka överskjutande belopp på det bankkonto som Kredittagaren uppgav vid slutandet av Kreditavtalet.

6. Dröjsmålsränta, förseningsavgift och påminnelseavgift

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med aktuellt Individuellt kreditavtal mellan Vivus och Kredittagaren, har Vivus rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker, såvida inte Kredittagaren betalar Lägsta Belopp att Betala. Dröjsmåls­räntan utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag, på vid var tid gällande förfallet Lägsta Belopp att Betala så länge inte krediten har sagts upp till betalning i förtid. I händelse av att krediten har sagts upp till betalning i förtid utgår dröjsmålsränta med 30 % per år, 0,08 % per dag på hela det förfallna kapitalbeloppet. Ett år anses vara 365 dagar.

Vid utebliven betalning har Vivus också rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift. För närvarande är förseningsavgiften 125 kr och påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

7. Amorteringsplan

Kredittagaren och Vivus kan överenskomma om en amorteringsplan för förfallna belopp enligt Kreditavtalet. Vid en eventuell överenskommelse om amorteringsplan har Vivus rätt att debitera Kredittagaren uppläggningsavgift om 170 kr samt aviseringsavgift om 60 kr per avisering. Under amorteringsperioden löper dröjsmålsränta enligt punkt 6. För ändring av avgifterna, se punkt 4.

8. Inkasso och uppsägning av kredit till betalning i förtid

Vid utebliven betalning i enlighet med Kreditavtalet förbehåller sig Vivus rätten att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av hela det utestående kapitalbeloppet, ränta, eventuella avgifter/kostnader och eventuell dröjsmålsränta (hädanefter kallat ”Kreditfordran” och innefattar ej räntor och andra kostnader för tiden efter förtidsbetalningen).

Vivus har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid/uppsägning av kreditavtal och att kräva återbetalning av Kreditfordran om;

– Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 % av Kreditfordran

– Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 % av Kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter

– Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses exempelvis tre uteblivna betalningar i följd.

Om Vivus vill få betalt i förtid enligt denna punkt 8 gäller en uppsägningstid om minst 4 veckor räknat från den tidpunkt då Vivus sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren. Om Vivus inte sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev, skall uppsägningstiden räknas från den tidpunkt uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda.

Om Vivus krävt betalning enligt stycket ovan är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren med stöd av detta stycke tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte detta stycke.

Vid utebliven betalning har Vivus rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras Kredittagaren i enlighet med Kreditavtalet och gällande lagstiftning och myndighetsföreskrift.

9. Ångerrätt och förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att frånträda det ingångna Kreditavtalet inom 14 dagar efter det att kreditavtal träffats. Datum för ingående av kreditavtal anges i det Individuella kreditavtalet. Frånträdandet görs genom att Kredittagaren lämnar eller sänder ett meddelande om frånträdandet till 4finance AB, Hammarby Allé 47, 120 30, Stockholm. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar efter det att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att Kreditavtalet frånträds, till Vivus betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.

Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid. Kredittagaren är då skyldig att återbetala upplupen ränta och kostnader för krediten fram till återbetalningsdagen. Vivus tar inte ut någon ränteskillnadsersättning.

10. Överlåtelse av kredit

Vivus har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till tredje man. Kredittagaren har inte rätt att överlåta krediten, rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet (inkl. dessa allmänna villkor) utan att skriftligt medgivande har erhållits från Vivus.

11. Ändring av kontaktuppgifter

Kredittagaren ansvarar för att denne till Vivus, utan dröjsmål, meddelar ändring av namn, folkbokföringsadress, telefonnummer, e-post, bankkontonummer och andra kontaktuppgifter där Kredittagaren kan nås.

12. Meddelanden och ändring av villkor

Meddelande till Kredittagaren kan skickas per e-post, per SMS till angivet mobiltelefonnummer, eller med brev. Meddelande som Vivus sänder med brev till Kredittagaren ska anses ha nått Kredittagaren senast 7 dagar efter avsändandet, om brevet sänts till Kredittagarens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kredittagaren har meddelat Vivus. Meddelanden som Vivus sänder genom SMS eller e-post till Kredittagaren ska anses ha nått Kredittagaren senast sju dagar efter avsändandet, om SMS:et eller e-post sänts till det mobilnummer eller den e-postadress som Kredittagaren har uppgivit till Vivus.

Vivus ska i förekommande fall meddela ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna ska börja gälla. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid enligt punkt 9 andra stycket och säga upp avtalet med verkan den dag då ändringarna ska börja gälla. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt ändringarna. Ändringar av avgifter ska inte anses som en ändring av de allmänna villkoren enligt denna punkt.

13. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.

Vivus kommer att samla in information om Kredittagarens användning av Vivus webbsida och mobilapplikation såväl som annan information som Kredittagaren väljer att delge Vivus genom användandet av ”Livechat”, telefon, e-post och fax faciliteter och som är relevanta för att fullgöra åtaganden och förpliktelser.

Vivus samlar in och är ansvariga för behandlingen av de uppgifter om Kredittagaren som Kredittagaren lämnar till Vivus i samband med ansökan/intresseanmälan/avtal, inklusive personnummer, namn, e-post, adress, mobilnummer, folkbokföringsadress, födelsedatum, anställningsstatus, arbetsgivare och uppgifter om Kredittagarens privatekonomi, (månadsinkomst, kontoutdrag, skulder och kostnader), som inhämtas från tredje part eller som i övrigt samlas in i samband med administrationen av Kreditavtalet samt för åtgärder som har begärts innan eller efter att Kreditavtalet träffats.

Vivus kommer också samla in information om IP-adresser, information om Kredittagarens tekniska utrustning (datorer, mobiltelefon) som används för att få access till Vivus webbsidor och mobilapplikationer, i en kreditansökan och i samband med inkluderande tjänster, inklusive ”logged in sidor” på Vivus webbsida.

Vivus har också rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera Kredittagarens kommunikation med Vivus.

Vivus kan komma att kontrollera Kredittagarens information mot sanktionslistor som Vivus enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att genomföra eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Vivus komma att komplettera personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdateringar av adressregister med hjälp av statens person och adressuppgifter, SPAR.

Vivus kan också komma att verifiera en uppgiven inkomst via en kreditupplysning via tjänsten Instantor service (www.instantor.se) om Kredittagaren särskilt godkänner detta.

Ändamålet med Vivus behandling av personuppgifter är:

 • Att innan ett kreditavtal ingås samla in och kontrollera personuppgifter, administrera och fullgöra ett Kreditavtal.
 • Upptäcka och undvika bedrägerier, penningtvätt och andra kriminella aktiviteter.
 • Möjliggöra Vivus förpliktelser, avseende t ex Kredittagarens kontakter med Vivus såsom frågor och klagomål, information avseende Kredittagarens eventuella ombud och om Kreditavtalets åtaganden har uppfyllts.
 • För att genomföra marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs och metodutveckling samt riskhantering.
 • För marknadsföringsändamål (direktmarknadsföring via brev, telefon eller elektronisk kommunikation såsom e-post och SMS) för Vivus, andra bolag i gruppen, och för Vivus räkning samarbetande företag om Kredittagaren inte har begärt en direkt reklamspärr för marknadsförings­ändamål. Kredittagaren kan alltid begära att tas bort från denna marknadsföring genom Kredit­tagarens profilsida eller genom att klicka på länken avprenumerera som återfinns i all e-port från Vivus.
 • För andra ändamål som kommer att kommuniceras med Kredittagaren och där separat samtycker kommer att inhämtas.

Personuppgifter kan komma att, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser och enligt särskilt avtal om sekretessåtaganden, behandlas av andra bolag inom gruppen samt för Vivus räkning av samarbetande företag, såväl inom som utom EU och EES området. Personuppgifter behandlas i datasystem hos Vivus eller andra företag som Vivus samarbetar med i enlighet med ovan angivna ändamål. Personuppgifter kommer särskilt att behandlas av nedanstående företag för ovan angivna ändamål:

 • AS “4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia,
 • 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA,
 • SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia and its branches situated within the European Union.

Personuppgifter kan även komma att behandlas av inkassobyråer, kreditupplysningsbolag, samarbets­partners som genomför risk- bedrägeri och penningtvättskontroller, domstolar och Kronofogde­myndigheten för att fullgöra ingångna avtal och tillvarata Vivus rättigheter.

Vivus bevarar Kredittagarens personuppgifter även för tid efter kreditengagemangets avslutande, dock aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Om Kredittagaren vill ha information om vilka av Kredittagarens personuppgifter som behandlas av Vivus har Kredittagaren rätt att en gång per år begära skriftlig uppgift från Vivus. Sådan begäran samt rättelse av en personuppgift som Vivus behandlar skickas till Vivus; Att: Personuppgiftsansvarig, Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm, eller skicka ett e-post meddelande till support@vivus.se.

Genom att godkänna de allmänna villkoren samtycker Kredittagaren till att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna punkt.

14. Identifiering

Vivus äger rätt att begära in en vidimerad kopia av Kredittagarens pass, körkort eller legitimation. Vivus förbehåller sig rätten att genomföra kontrollsamtal för att slutföra ansökningsprocessen.

15. Lösenord

Kredittagaren åtar sig att välja ett lösenord för att logga in på Kredittagarens profil – Kredittagarens gränssnitt som återfinns på https://www.vivus.se där Vivus kan spara information avseende Kredittagaren och Kreditavtalet om Kredittagaren har valt att registrera sig på denna profil. Kredittagaren åtar sig att välja ett lösenord utan koppling till Kredittagarens namn, personnummer eller annan liknande information som är enkel att få tillgång till samt att inte avslöja lösenord för obehörig person. Kredittagaren åtar sig vidare att skydda lösenord och att inte förvara anteckning av lösenord nära eller på den utrustning (exempelvis dator) som kan användas för åtkomst till Kredittagarens profil/konto. Om Kredittagaren får vetskap om att någon obehörig person har fått kännedom om lösenord eller att någon obehörig har loggat in på Kredittagarens profil/konto ska Kredittagaren utan dröjsmål ändra sitt lösenord och sedan underrätta Vivus kundtjänst.

16. Begränsning av Vivus ansvar

Vivus frånsäger sig ansvaret för indirekta skador. Vivus är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet, s.k. force majeure. Skada som uppkommit i andra fall ersätts inte om Vivus varit normalt aktsam.

Vid användande av ändamålsenliga kommunikationsmedel är Vivus inte ansvarigt för skada som beror på störningar i driften av posttjänster, fax, elektroniska eller andra kommunikationsmedel eller tekniska apparater som används inom Vivus verksamhet. Detta inkluderar men är inte begränsat till störningar i driften av kommunikationsmedel med anledning av fördröjning eller förlust av skickade e-post, falska eller felaktiga meddelanden, störningar i webbsidan och störningar i system för utväxling av elektronisk information och betalningssystem hos kreditinstitut (inklusive internetbanktjänster).

17. Klagomål och tvister

Vid klagomål hänvisas Kredittagaren till att kontakta Vivus via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter i punkt 19 i dessa allmänna villkor). Kredittagaren kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Vivus. Om Kredittagaren fortsatt är missnöjd kan denne vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank-och finansbyrå.

18. Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska hänskjutas till svensk domstol.

19. Vivus kontaktuppgifter

4finance AB
Org.nr. 556790-4189
Hammarby Allé 47
120 30 Stockholm
Telefon Kundtjänst: 08-420 400 20
E-post: support@vivus.se

20. Övriga villkor/Prisbilaga

Kredit och ränta

Kredittagaren kan välja att betala hela krediten och ränta inom 7 till 30 dagar efter att Kreditavtalet ingicks (antal dagar beroende på Kredittagarens val i samband med ingående av Kreditavtalet), eller att betala hela krediten och ränta genom månadsvisa delbetalningar.

Väljer Kredittagaren att inte betala tillbaka hela krediten och ränta inom den valda kreditperioden (dvs. inom 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val) ska Kredittagaren istället inom samma tid betala en fast månatlig ränta på kapitalbeloppet samt amortera åtminstone Lägsta Belopp att Betala. Därefter har Kredittagaren samma möjlighet varje månad, till dess att Kredittagaren har fullbetalt hela krediten, att antingen betala hela krediten och ränta eller att utföra månadsvisa delbetalningar enligt ovan.

Den räntekostnad Kredittagaren betalar vid varje betalningstillfälle är resultatet av den fasta räntesatsen multiplicerad med den utestående kapitalskulden. Ränta kapitaliseras inte.

Första krediten för en ny kund

Ingen ränta första kreditperioden upp till 30 dagar. Därefter 18 % per månad/216 % per år.

Kredit för redan befintliga kunder

18 % per månad/216 % per år.

Representativt exempel:

Belopp: 5 000 kr
Låneperiod: 12 månader
Nominell ränta: 216 %
Effektiv ränta: 650 %
Sammanlagt belopp att betala: 15 325,19 kr

Kredittagaren har tagit en kredit om 5 000 kr (kapitalbeloppet är 5 000 kr).

Om krediten är Kredittagarens första kredit och Kredittagaren väljer att återbetala denna inom första kreditperioden upp till 30 dagar är totalt belopp att betala 5 000 kr.

Om krediten inte är Kredittagarens första kredit och Kredittagaren väljer att återbetala denna inom första kreditperioden om 30 dagar är totalt belopp att betala 5 900 kr, varav 900 kr avser ränta.

Tabellen nedan visar hur betalningarna ser ut under kreditens 12 första månader om Kredittagaren under året väljer att betala månadsvis enligt Lägsta Belopp att Betala. Tabellen tillhandahålls endast för illustration och Kredittagaren erinras om att Lägsta Belopp att Betala främst är en möjlighet för Kredittagaren att göra en begränsad delbetalning under en eller ett par månader. Vid utnyttjande av Lägsta Belopp att Betala varje månad skulle en kredit om 5000 kr vara betald ned till 75,72 kr efter 144 månader och sammanlagt belopp att betala uppgå till 39 446,52 kr.

Månad
Kapitalbelopp
Utestående skuld före betalning
Amortering (3 %)
Ränta (18 %)
Månatlig betalning
1
5 000
5 900
0
0
0*
2
5 000
5 900
177
900
1 077**
3
5 000
5 723
171,69
900
1 071,69**
4
5 000
5 551,31
166,54
900
1 066,54**
5
5 000
5 384,77
161,54
900
1 066,54**
6
5 000
5 223,23
156,70
900
1 056,70**
7
5 000
5 066,53
152
884,62
1 036,61**
8
5 000
4 914,53
147,44
858,08
1 005,51**
9
5 000
4 767,10
143,01
832,34
975,35**
10
5 000
4 624,09
138,72
807,37
946,09**
11
5 000
4 485,36
134,56
783,14
917,71**
12
5 000
4 350,80
130,52
759,65
890,17**

* Månatlig kostnad är 0 kr enligt Lägsta Belopp att Betala. Om Kredittagaren istället väljer att betala på 30 dagar är totalt belopp att betala 5 900 kr enligt exemplet ovan.

** Betalning erläggs i förskott och ska vara Vivus tillhanda senast på förfallodagen den föregående månaden.

Fler exempel finns nedan under ”Prislista för avtal”.

Avgifter och andra kostnader: Varken uppläggningsavgift eller aviavgift tillkommer. Om betalning inte sker enligt de allmänna villkoren kan årlig dröjsmålsränta om 30 %, förseningsavgift om 125 kronor, påminnelseavgift om 60 kronor samt en inkassokostnad om 180 kronor tillkomma. Om en ansökan om betalningsföreläggande inges till Kronofogdemyndigheten kan eller andra rättsliga åtgärder vidtas kan ytterligare avgifter tillkomma. Se närmare nedan i denna punkt 20 (Övriga villkor/Prisbilaga).

Förseningsavgift

125 kr

Betalningspåminnelse

60 kr per utsänd påminnelse

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är den ränta Vivus har rätt att debitera på det förfallna beloppet till dess att full betalning sker. Dröjsmålsränta utgår således om Kredittagaren på förfallodagen har erlagt ett lägre belopp än Lägsta Belopp att Betala eller inte har erlagt betalning alls. Dröjsmålsräntan utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag, på vid var tid gällande förfallet Lägsta Belopp att Betala så länge inte krediten har sagts upp till betalning i förtid. I händelse av att krediten har sagts upp till betalning i förtid utgår dröjsmålsränta med 30% per år, 0,08% per dag på hela det förfallna kapitalbeloppet. Ett år anses vara 365 dagar.

Vid utebliven betalning har Vivus också rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift. För närvarande är förseningsavgiften 125 kr och påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

Amorteringsplan

Upplägg av amorteringsplan 170 kr

Aviseringsavgift 60 kr per avisering

Vid utebliven betalning har Vivus rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan debiteras Kredittagaren.

Redovisning av Kredit, Effektiv ränta och Sammanlagt belopp att betala

Prislista för avtal

12 månader
Belopp
Effektiv ränta
Sammanlagt belopp
1000
650%
3 065,04
2000
650%
6 130,08
3000
650%
9 195,11
4000
650%
12 260,15
5000
650%
15 325,19
6000
650%
18 390,23
7000
650%
21 455,27
8000
650%
24 520,30
9000
650%
27 585,34
10000
650%
30 650,38
11000
650%
33 715,42
12000
650%
36 780,45
13000
650%
39 845,49
14000
650%
42 910,53
15000
650%
45 975,57
16000
650%
49 040,61
17000
650%
52 105,64
18000
650%
55 170,68
19000
650%
58 235,72
20000
650%
61 300,76
1 månad
Belopp
Effektiv ränta
Sammanlagt belopp
1000
650%
1 180,00
2000
650%
2 360,00
3000
650%
3 540,00
4000
650%
4 720,00
5000
650%
5 900,00
6000
650%
7 080,00
7000
650%
8 260,00
8000
650%
9 440,00
9000
650%
10 620,00
10000
650%
11 800,00
11000
650%
12 980,00
12000
650%
14 160,00
13000
650%
15 340,00
14000
650%
16 520,00
15000
650%
17 700,00
16000
650%
18 880,00
17000
650%
20 060,00
18000
650%
21 240,00
19000
650%
22 420,00
20000
650%
23 600,00

Effektiv ränta

Med effektiv ränta avses ränta, avgifter och andra kostnader som ska betalas med anledning av krediten angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet.

Sammanlagt belopp att betala

Med sammanlagt belopp att betala avses summan av kreditbeloppet och ränta som ska betalas under kredittiden.

Det sammanlagda beloppet att betala som anges ovan är uträknat utifrån förutsättningen att krediten är återbetald på 12 månader respektive 30 dagar.

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefon
E-post
Webbadress
4finance AB, org nr. 556790-4189
Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm
08-420 400 20
support@vivus.sewww.vivus.se
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Mindre kreditbelopp utan säkerhet (s.k. mikrokredit).
Det sammanlagda kreditbeloppet
500-20 000 kr
Villkoren för krediten
Beviljad kredit utbetalas endast till Kredittagarens personliga och angivna bankonto i svensk bank. Förutsättningar för att få kredit är att Kredittagaren har svenskt personnummer, är över 18 år och inte har skyddad identitet. Kredittagaren ska vidare klara sedvanlig kreditprövning.
Kreditavtalets löptid
Kredittagaren kan välja att betala hela krediten och ränta inom 7 till 30 dagar efter att Kreditavtalet ingicks (antal dagar beroende på Kredittagarens val i samband med ingående av Kreditavtalet), eller att betala hela krediten och ränta genom månadsvisa delbetalningar.Väljer Kredittagaren att inte betala tillbaka hela krediten och ränta inom den valda kreditperioden (dvs. inom 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val) ska Kredittagaren istället inom samma tid betala en fast månatlig ränta på kapitalbeloppet samt amortera åtminstone 3 % på summan av kapitalbeloppet och ränta för den första månaden, dvs. en ränta för 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val, vilken ligger kvar som en ränteskuld till dess den är amorterad. Därefter har Kredittagaren samma möjlighet varje månad, till dess att Kredittagaren har fullbetalt hela krediten, att antingen betala hela krediten och ränta eller att utföra månadsvisa delbetalningar enligt ovan. Ränta kapitaliseras inte.
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas
Belopp: 5 000 kr
Låneperiod: 12 månader
Nominell ränta: 216 %
Effektiv ränta: 650 %
Sammanlagt belopp att betala: 15 325,19 krKredittagaren har tagit en kredit om 5 000 kr (kapitalbeloppet är 5 000 kr). Kredittagaren har valt återbetalning enligt Lägsta Belopp att Betala och ska således betala en månatlig ränta om 18 % på kapitalbeloppet samt amortera 3 % på summan av kapitalbeloppet och första månades ränteskuld. Den första månaden erläggs 1 077 kr varav 900 kr avser ränta och 177 kr avser amortering. Den andra månaden erläggs 1 071,69 kr varav 900 kr avser ränta och 171,69 kr avser amortering (se vidare punkt 20 (Prisbilaga) i de allmänna villkoren).Vid betalning har Vivus rätt att avräkna i första hand från vid betalningstillfället förfallna kostnader (såsom påminnelseavgift och inkassokostnader), fast avtalad ränta, kapital (exklusive den fasta avtalade räntan) och därefter dröjsmålsränta.
Det totala belopp som ska betalas
Senast på förfallodagen ska det utlånade beloppet samt eventuella räntor och avgifter vara Vivus tillhanda. Betalningen sker genom inbetalning på det bank- eller plusgiro som framgår av kreditavtal samt faktura.

Representativt exempel på lånat belopp om 5 000 kr.
Om krediten är den första krediten och återbetalas inom första kreditperioden upp till 30 dagar utgår ingen avgift eller ränta och totalt belopp att betala är 5 000 kr.
Om krediten utgör kundens andra kredit är det totala beloppet att betala 15 325,19 kr, varav 5 000 kr avser krediten och 10 325,19 kr avser räntan. Detta belopp är uträknat utifrån förutsättningen att krediten är återbetald på 12 månader och är avhängig av hur krediten är avbetald. Om krediten återbetalas inom första kreditperioden upp till 30 dagar är det totala beloppet att betala 5 900 kr, varav 5 000 kr avser krediten och 900 kr avser räntan.
3. Kreditkostnader
KrediträntaEffektiv ränta
Första kreditenIngen ränta första kreditperioden upp till 30 dagar, därefter 18 % per månad/216 % per år.
Kredit för redan befintliga kunder
18 % per månad/216 % per år
Om krediten är den första krediten och återbetalas inom första kreditperioden upp till 30 dagar är effektiv ränta 0 %.
Om krediten utgör den andra krediten eller den tredje, fjärde eller femte osv., är den effektiva räntan 650 %.
Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
– en försäkring som säkrar krediten, eller
– någon annan kompletterande tjänst?
Nej
Nej
Härtill hörande kostnader
Kredittagaren är även skyldig att betala avgifter till Vivus som förorsakats av exempelvis en tilläggstjänst har utnyttjats eller annan liknande omständighet. Dessa avgifter utgår med de belopp som Vivus vid var tid tillämpar och framgår av punkt 20 (Prisbilaga) i de allmänna villkoren.

Vivus har rätt att när som helst ändra en avgift, exempelvis för tilläggstjänster, om inte annat följer av lag eller föreskrift. Vivus har rätt att ändra avgifter för krediten till Kredittagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. Ändrade avgifter meddelas Kredittagaren innan de börjar gälla.

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med aktuellt kreditavtal mellan Vivus och Kredittagaren, har Vivus rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning har skett. Dröjsmålsräntan utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag, på vid var tid gällande förfallet Lägsta Belopp att Betala så länge inte krediten har sagts upp till betalning i förtid. I händelse av att krediten har sagts upp till betalning i förtid utgår dröjsmålsränta med 30 % per år, 0,08 % per dag på hela det förfallna kapitalbeloppet. Ett år anses vara 365 dagar.
Kostnader i samband med försenade betalningar
Vivus har även rätt att ta ut en förseningsavgift om 125 kr. Vivus har vidare rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per sänd påminnelse.

Vid utebliven betalning har Vivus rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras Kredittagaren. Vivus kan också ha rätt att säga upp Kreditavtalet i förtid.
4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ja (se nedan punkt 5b)
Förtidsåterbetalning
Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid. Kredittagaren är då skyldig att återbetala upplupen ränta och kostnader för krediten fram till återbetalningsdagen.
Rätt att få information om att en kredit inte beviljas
Om en kreditansökan avvisas har Kredittagaren rätt att veta orsaken därtill, såvida det inte skulle strida mot lag, allmän ordning eller allmän säkerhet att lämna informationen.
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en extern databas har Kredittagaren rätt att snarast och kostnadsfritt meddelas resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagsstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om Vivus inte avser att ingå ett kreditavtal med Kredittagaren.
5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivarenRegistrering
Vivus är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189.

Bolaget är även registrerat hos Finansinspektionen. (www.fi.se)
Den berörda tillsynsmyndigheten
Konsumentverket utövar tillsyn över Vivus rörande villkoren för kreditgivningen. (www.konsumentverket.se)
b) Beträffande KreditavtaletUtnyttjande av ångerrätten
Kredittagaren har rätt att frånträda det ingångna Kreditavtalet genom att inom 14 dagar från dagen då Kreditavtalet ingicks lämna eller sända ett meddelande till 4finance AB, Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm om detta. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar efter att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att Kreditavtalet frånträds, betala tillbaka kreditbeloppet som erhållits samt upplupen ränta beräknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.
Språkordning
Information, avtalsvillkor samt eventuell annan information under Kreditavtalets löptid, har Vivus för avsikt att kommunicera på svenska.
c) Klagomål och tvister
Vid klagomål hänvisas Kredittagaren att kontakta Vivus via telefon eller e-post.Kredittagaren kan även vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00.
Integritetspolicyn publicerades den 23 september 2017

Vi på 4finance respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vår integritetspolicy klarlägger hur vi använder dina personuppgifter och andra uppgifter om dig som vi samlar in.

Du kan vara helt säker på att dina uppgifter skyddas. Genom att använda våra sajter, produkter eller tjänster ger du ditt medgivande till att vi samlar in, använder och vidarebefordrar dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

http://www.4finance.com hittar du mer information om oss.

Vår integritetspolicy uppdateras ibland och du bör därför läsa igenom den på nytt då och då. Den senaste ändringen av integritetspolicyn gjordes den 23 september 2017.

Varför samlar ni in uppgifter om mig?

Vi använder uppgifterna för att kunna tillhandahålla våra tjänster; förbättra våra produkter och tjänster; ge support; skicka meddelanden; informera om särskilda erbjudanden; skydda våra egna och tredje parts rättigheter och intressen; och för att följa lagar och förordningar.

Vi använder uppgifterna om dig för att:

 • behandla din ansökan och tillhandahålla våra tjänster;
 • kontrollera din identitet (detta kan underlättas med hjälp av ansiktsigenkänning, röstavlyssning, fingeravtrycksavläsning och annan biometrisk teknik, eller via andra system för ID-kontroll online);
 • därefter genomföra kreditvärdighetsbedömning för att avgöra om du kan förväntas återbetala ditt lån, och erbjuda dig lämpliga tjänster innan du tecknar ett avtal med oss;
 • upptäcka och förebygga alla försök till bedrägeri, penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet;
 • uppfylla de skyldigheter lagen föreskriver, exempelvis i lagarna om konsumentkrediter, penningtvätt och skydd mot terrorfinansiering, samt redovisningslagar;
 • kontakta dig, exempelvis för att informera dig om förändringar som rör oss, våra tjänster och avtalet mellan dig och oss;
 • återvinna belopp som vi har rätt till;
 • säkerställa och förbättra kvaliteten hos våra tjänster;
 • driva och förbättra våra sajter, hålla dem säkra, och se till att innehållet presenteras på bästa möjliga sätt för dig på din enhet;
 • utveckla och erbjuda nya tjänster;
 • genomföra statistiska och marknadsrelaterade undersökningar, mäta och bedöma hur effektiv vår marknadsföring är och annonsera till dig på ett relevant sätt;
 • annonsera (på sajter och via appar, brev, mejl, telefon eller SMS) om vårt företag, vårt moderbolag och relevanta produkter och tjänster från tredje part, vilket också innefattar anpassning av våra erbjudanden till dina personliga preferenser;
 • testa, uppdatera och införa ny teknik för identifiering, bedömning av risknivå och kreditvärdighet, förebyggande av bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering; samt
 • använda dem på andra lagliga sätt som är relevanta för vår ömsesidiga relation.

Hur samlar ni in uppgifter om mig?

Vi samlar in uppgifter på tre sätt:

 1. när vi får information från dig, till exempel öga mot öga, när du fyller i ansökningar (kanske hos någon av våra partners eller ombud), på våra sajter, via sociala media, brev, mejl, ”live chat” eller annat medium eller digital tjänst,
 2. per automatik när du besöker vår sajt eller utnyttjar våra produkter, och
 3. från tredje part, exempelvis kreditupplysare, något av våra närstående bolag eller någon affärspartner.

En stor del av den automatiska uppgiftsinsamlingen sker med hjälp av cookies, tracking beacons och liknande digitala hjälpmedel. Läs gärna mer i vår policy beträffande cookies och tracking.

Vilka uppgifter om mig är det ni samlar in?

Uppgifter samlas in och bearbetas när du använder våra sajter, mobilappar eller andra tjänster, liksom när du kommunicerar med oss på andra sätt.

Information du lämnar direkt till oss

Vi kan lagra information från dig:

 • När du registrerar dig på vår sajt, använder den eller en mobilapp, fyller i någon blankett eller söker ett lån, eller någon annan produkt eller tjänst på sajten, eller kontaktar vår personal eller våra partners på ett eller annat sätt.
 • När du rapporterar om ett problem, eller kontaktar oss med anledning av våra produkter eller tjänster.
 • När du deltar i diskussionsgrupper, lämnar kommentarer på vår blogg eller använder andra funktioner på sociala media på vår sajt eller i samband med marknadsföring eller kundundersökningar, eller inom andra aktiviteter på våra sajter eller sociala media.
 • När du deltar i någon tävling, marknadsföring eller undersökning, kanske hos någon av våra affärspartners eller på sociala media.
 • Om du kommunicerar av något annat skäl med oss via de kanaler som nämnts ovan.

Den information du lämnar kan gälla: ditt namn (efternamn, förnamn), personnummer eller annan ID-kod, adress, mejladress, telefonnummer, födelsedatum, kön, civilstånd, antal minderåriga barn, anställningsförhållande, arbetsgivare, telefonnummer på jobbet, månadsinkomst, fasta utgifter, ekonomisk ställning, kreditkort, bankkonto, banktransaktioner, personlig beskrivning, röstinspelning (inkommande och utgående samtal), ditt fotografi eller annan bild av dig, en bild av din ID-handling, din namnteckning och annan information som du väljer att ge oss.

Vi registrerar och sparar och kan komma att använda den information du lämnat oss på de kanaler som nämnts här ovan. Vi kan också komma att spela in kommunikation som sker via telefon.

Automatisk informationsinsamling

När du besöker vår sajt eller använder någon av våra appar kan vi automatiskt samla in följande uppgifter:

 • Teknisk information, inklusive typ av enhet, din IP-adress, den Internet-operatör (ISP) som ger din enhet förbindelse med Internet, dina inloggningsdata, din webbläsare och dess versionsnummer, din tidszon, tillägg till din webbläsare med respektive versionsnummer, ditt operativsystem och datortyp, skärmupplösning, var du befinner dig, vilken fontkodning du tillämpar.
 • Information om ditt besök, inklusive URL-koder som du klickat på fram till, hos, och bort från vår sajt (inklusive datum och tid); produkter du tittat p eller sökt; länkar; filer du tittat på hos oss (t.ex. HTML-sidor, grafik, osv), svarstider, nedladdningsfel, hur lång tid du besökt olika sidor, hur du interagerat med olika sidor (skrollning, klickning, mussvep osv), sätt att lämna sidan, datum/tid, och/eller klickströmsuppgifter, eventuella telefonnummer som utnyttjats för att nå vår kundtjänst.

Se även ovan under rubriken “Hur samlar ni in uppgifter om mig?”

Information om dig från tredje part.

Vi efterfrågar ibland information om dig från tredje part, exempelvis något av våra närstående bolag, eller ett kreditupplysningsföretag. Vi följer gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter, och om så krävs ber vi dig först om tillåtelse till sådan informationsinsamling. Vi kan få information om dig:

 • i samband med att du ansöker om ett lån eller liknande kan vi komma att:
 • skaffa information om dig, din kreditvärdighet, din ekonomi, nuvarande och tidigare skuldsättning, anställning, relevanta registeruppgifter (inklusive uppgifter från register som informerar om kredithistoria, skulder till tredje part, adresser, ogiltiga ID-handlingar, bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering, samt politiskt utsatta personer), myndigheter, kreditinstitut, våra närstående bolag, andra tredje parter, samt offentligt tillgängliga källor;
 • ta del av information som du lämnat till kreditgivare och våra affärspartners när du ansökt om deras tjänster;
 • ta del av information från banker och andra betalningsinstitutioner gällande dina betalningar till oss;
 • från andra bolag inom 4finance Group och affärspartners som vi samarbetar med, gällande tävlingar, marknadsföring och undersökningar som du deltar i;
 • från affärspartners inom tekniska tjänster, betaltjänster och leveranstjänster, annonsnätverk, analysbolag, sökinformationstjänster som vi utnyttjar;
 • via eventuella andra former för uppgiftslämning till oss som du tillåtit.

Hur länge sparar ni uppgifter om mig?

Vi kan komma att behålla personuppgifter om dig en tid efter det att du upphört vara en kund till oss, för att säkerställa våra juridiska intressen om någon tvist uppstår, eller i den omfattning lagen kräver. Normalt sparar vi dock inte dina personuppgifter längre än vad som är rimligt utgående från syftet bakom uppgiftssamlandet; oftast så att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, bevaka våra legitima intressen eller i den omfattning lagen kräver.

Får någon annan ta del av mina personuppgifter?

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group, av interna administrativa skäl.

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group och utvalda tredje parter, för att kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, och för de andra syften som beskrivs i det här policydokumentet:

 • parter som tillhandahåller tjänster på våra vägnar, för att kunna identifiera och autentisera dig;
 • parter som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis att upprätthålla och utveckla vår sajt; att göra riskbedömningar och upptäcka bedrägerier; att bedriva inkasso- och kundtjänstverksamhet; att motverka penningtvätt och terrorfinansiering; att analysera hur våra tjänster används; att hjälpa oss i vår marknadsföring;
 • för att kunna erbjuda och tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster;
 • vid godtycklig tidpunkt när lagen så kräver kan vi vidarebefordra information om dig och om hur du utnyttjar våra tjänster och besöker våra sajter, förutsatt att vi i god tro bedömer att sådan informationsspridning krävs för att skydda våra intressen, skydda dig eller andra från fara, förebygga och utreda bedrägerier, eller på begäran från statlig myndighet;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga bedrägeri och bidra till att skydda mot bedrägeri eller för att minska kreditrisker;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga penningtvätt och terrorfinansiering;
 • vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till leverantörer av liknande tjänster, exempelvis konsumentlånegivare och kreditbyråer, liksom till myndigheter och relevanta nationella organ och icke-statliga organisationer, liksom till andra tredje parter, för att kunna göra en välgrundad bedömning av din betalningsförmåga;
 • när vi tar emot och inkräver betalningar som du är skyldig oss enligt låneavtalet kan vi också komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part som tillhandahåller betalningshanteringstjänster;
 • om du inte betalar eller inte uppfyller dina skyldigheter kan vi överföra information om din utestående skuld till inkassoföretag, kreditupplysningsföretag, samt företag som ger juridiskt bistånd.
 • Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till företag som gör analyser och inhämtar sökinformation, som kan hjälpa oss förbättra och optimera vår sajt.
 • Om vi säljer hela eller del av vår verksamhet, eller överför den skuld du har till oss på en tredje part, kan detta komma att innebära att dina personuppgifter vidarebefordras.
 • Ytterligare information lämnas under rubriken ”VARFÖR SAMLAR NI IN UPPGIFTER OM MIG?”

Vi överföring av uppgifter strävar vi efter att den som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma sekretesskrav som vi själva vid lagring och hantering av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras, lagras och överföras till tredje part på det sätt och i den omfattning som vår integritetspolicy föreskriver, som vårt/våra ömsesidiga avtal föreskriver, och som du lämnat tillåtelse till från tid till annan.

Platser utanför ditt land eller EU, exempelvis USA, kan komma ifråga för hantering (och lagring) av de uppgifter vi inhämtar om dig. Den information vi överför kan komma att vidarebefordras till våra tjänsteleverantörer. Det kan gälla exempelvis hantering av betalningar, dataanalys (inklusive kontroller av bedrägeri, risk och kreditvärdighet), datainsamling gällande hur våra sajter och tjänster används, marknadsföring (inklusive beteenderelaterad marknadsföring), eller erbjudande om stöd för ditt behov av tjänster och produkter.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. Vi tillämpar till exempel ett avtal som innehåller Europakommissionens standardvillkor, följer EU-US Privacy Shield program, och söker dataskyddsmyndigheternas godkännande med avseende på skydd för personuppgifter.

Vilka rättigheter har jag till uppgifterna om mig?

Du har rätt att fråga oss om de personuppgifter om dig som vi hanterar, hur och varför de hanteras, och om vilka andra som fått ta del av uppgifterna (om inte lagen föreskriver att denna information skall hållas hemlig). Du har rätt att begära en sammanställning av de uppgifter om dig som vi hanterar, så att du kan kontrollera de uppgifter om dig som vi har. En sådan begäran är kostnadsfri.

Du har rätt att när som helst begära att vi uppdaterar, korrigerar eller raderar (om inte detta påverkar de tjänster vi tillhandahåller för dig) dina personuppgifter. Observera att vi kan avslå en sådan begäran om den sätter andra personers sekretess i fara, eller om de är orimliga eller återkommande, eller kräver orimliga insatser. Det finns dock vissa juridiska krav som kan förhindra att vi med omedelbar verkan raderar dina personuppgifter. Sådana krav har samband med lagstiftning om penningtvätt, skatter och konsumenträtt.

Du måste informera oss om det uppstår förändringar i de uppgifter vi har fått i samband med att vi tecknar ett ömsesidigt avtal eller vid framtida samarbete, liksom om du har konstaterat att de uppgifter vi har om dig är felaktiga.

Du har rätt att avstå från (eller säga upp abonnemanget på) våra mejlutskick, bulletiner, SMS-meddelanden och andra liknande former av marknadsföring, när som helst, via din användarprofil på vår sajt, eller genom att kontakta oss. I slutet av varje mejl med marknadsföringsinformation lägger vi alltid en länk som ger möjlighet att säga upp abonnemanget på sådan information. Tänk på att våra meddelanden kan innehålla viktig eller användbar information om dina produkter, rabatter och andra värdefulla erbjudanden.

Vi anstränger oss verkligen för att skydda dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att vi inte beaktat dina rättigheter bör du kontakta oss så att vi kan åtgärda problemet. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsinspektionen. En förteckning över dataskyddsorgan inom EU med tillhörande kontaktdata återfinns här.

Fattar ni automatiska beslut om mig?

För att snabbt kunna handlägga din ansökan genomför vi automatiska bedömningar av kreditvärdighet och risknivåer som underlag för beviljande av lån och bestämning av lånetaket.

Cookies/prenumerationer publicerades den 23 september 2017

Vi på 4finance respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vår policy för cookies och tracking syftar till att förklara hur cookies och andra spårningshjälpmedel används för våra sajter, produkter och tjänster.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som laddas ned lagras på din enhet när du besöker en sajt. En cookie innehåller data som gäller en enskild användare och en viss sajt. Cookies används av många sajter och kan utnyttjas på flera sätt, exempelvis för att komma ihåg dina preferenser, för att möjliggöra e-handel, och för att få fram sajtstatistik.

Hur vi använder cookies

Vi och våra affärspartners använder cookies och liknande hjälpmedel för att analysera trender, administrera vår sajt, spåra användarnas rörelser inom sajten, och samla demografisk information om vår användarbas som helhet. En cookie innehåller informationsfragment som sajten skickar till webbläsaren. Webbläsaren lagrar denna information i en fil på din dator. Med hjälp av cookien underlättas användarens förflyttning på sajten och låter (i tillämpliga fall) sajtens administratör anpassa sajten och dess innehåll till besökarens behov, för att förbättra resultatet av användarens åtgärder. Om cookie-funktionen är avstängd kan vi inte garantera att sajten fungerar korrekt och kan användas som avsett.

De cookies vi använder lagrar inga data som möjliggör direkt identifiering av dig. De data som samlas in vidarebefordras inte till någon tredje part, utom i de fall som beskrivs i vår Privacy Policy. Inga personuppgifter vidarebefordras som möjliggör identifiering av dig.

Så här använder vi cookies på våra sajter:

 • Vi använder cookies för att skydda våra kunder och förebygga bedrägerier.
 • Vi använder cookies till våra ansökningsblanketter online. Om cookie-funktionen är avstängd kan datoranvändaren inte logga in till och/eller utnyttja våra tjänster.
 • Vi använder också cookies för att lära oss hur användarna når vår sajt, och avläsa hur de använder vår sajt – därigenom kan vi förbättra kvaliteten hos de tjänster vi tillhandahåller. Vi använder till exempel Google Analytics – en populär webbaserad tjänst som analyserar prestanda. Google Analytics använder cookies för att analysera hur besökarna använder sajten. Mer information om hur cookies används återfinns på Google’s Privacy policy.
 • Vi använder cookies för att övervaka och styra dataflödena på sajten.
 • Vi använder också cookies i samband med annonskampanjer och erbjudanden, och för att avläsa resultatet av dessa. De underlättar för oss att förbättra sajtens uppbyggnad och struktur, liksom valet av erbjudanden och kampanjer.

Vi använder två typer av cookies på vår sajt:

 • sessionscookies Dessa cookies är tillfälliga och är bara aktiva när datoranvändaren befinner sig på sajten (närmare bestämt tills användaren lämnar sajten och stänger webbläsaren). Sessionscookies underlättar för vår sajt att minnas vilka steg användaren har tagit på föregående sida, så att samma information inte behöver skrivas in flera gånger.
 • kvarliggande cookies Kvarliggande cookies sparas på besökarens dator även sedan användaren lämnat sajten. De hjälper oss känna igen dig som en unik besökare (du får ett slumpmässigt genererat nummer som identifierar dig). Hur länge cookien finns kvar i din dator beror på typen av cookie.

Medgivande att använda cookies

Innan du börjar använda vår sajt vill vi få ditt medgivande att använda cookies. Därför visar sajten ett pop-up-fönster, där du får information om cookies och tillfrågas om du medger att de används; i så fall ska du klicka på OK. Om du inte medger att cookies används men fortsätter att använda sajten, så tolkas det som ett samtycke till att vi använder cookies.

Kontroll och borttagning av cookies

Vi använder inte cookies i syfte att samla in personuppgifter om våra användare. Men vissa delar av den information som hanteras kan bedömas som personuppgifter.

Om du vill begränsa eller förhindra användningen av cookies på vår sajt eller någon annan sajt gör du detta via webbläsarens inställningar. Du kan till exempel blockera alla cookies, bara acceptera förstapartscookies, eller ta bort samtliga cookies när du stänger webbläsaren. För att läsa mer om olika alternativ kan du läsa HJÄLP-texten till din webbläsare. För information om hur man tar bort cookies från webbläsaren i mobilen kan du läsa bruksanvisningen till mobilen. Observera att vissa av de tjänster vi tillhandahåller inte fungerar om du blockerar eller tar bort cookies.

Tracking

I likhet med de flesta andra sajter sker även på vår sajt viss informationsinsamling automatiskt. Vi samlar in viss information automatiskt för att analysera övergripande trender och administrera våra sajter, våra produkter och våra tjänster.

Även om vi håller reda på vilka sidor på sajten en användare besökt, så samlar vi inte in någon personlig information om dina online-aktiviteter över tid, eller på tredjeparts-sajter, eller inom online-tjänster. Därför behandlar vi inte för närvarande och reagerar inte på en webbläsares signal ”do not track”, eller på andra mekanismer som konsumenter kan använda för att styra vilken personlig och identifierbar information som sparas om online-aktiviteter över tid och på tredjeparts-sajter. Vi ger inte heller avsiktligt tredje part rätt att samla in personlig och identifierbar information om dina online-aktiviteter över tid och på olika andra sajter när du besöker vår sajt.

Vi samarbetar med en tredje part för att visa annonser på vår sajt eller sköta vår annonsering på andra sajter. Vår tredje part-partner kan använda cookies eller liknande hjälpmedel för att annonsera till dig utgående från dina surfvanor och intressen. Om du vill slippa intressebaserad annonsering, klicka här eller om du finns inom EU, klicka här. Observera att du fortfarande får icke generella annonser (alltså annonser som inte anpassats till just dina intressen och vanor).

Vilka ändringar har ni nyligen genomfört?

Vi kan ändra vår policy om cookies och tracking när som helst, och vi anger alltid när policyn senast ändrats. Om några viktiga ändringar görs markerar vi dessa och försöker om möjligt varsko dig direkt om detta. Vi sparar också tidigare versioner av policyn om cookies och tracking i ett arkiv   om du vill granska dessa.

Integritetspolicy publicerad den 17 maj 2018

Vi på 4finance respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vår integritetspolicy klarlägger hur vi använder dina personuppgifter och andra uppgifter om dig som vi samlar in.Du kan vara helt säker på att dina uppgifter skyddas. Genom att använda våra sajter, produkter eller tjänster ger du ditt medgivande till att vi samlar in, använder och vidarebefordrar dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

http://www.4finance.com hittar du mer information om oss.

Vår integritetspolicy uppdateras ibland och du bör därför läsa igenom den på nytt då och då. Den senaste ändringen av integritetspolicyn gjordes den 23 september 2017. Mer information hittar du i vårt arkiv.

Varför samlar ni in uppgifter om mig?

Vi använder uppgifterna för att kunna tillhandahålla våra tjänster; förbättra våra produkter och tjänster; ge support; skicka meddelanden; informera om särskilda erbjudanden; skydda våra egna och tredje parts rättigheter och intressen; och för att följa lagar och förordningar.

Vi använder uppgifterna om dig för att:

 • behandla din ansökan och tillhandahålla våra tjänster;
 • kontrollera din identitet (detta kan underlättas med hjälp av ansiktsigenkänning, röstavlyssning, fingeravtrycksavläsning och annan biometrisk teknik, eller via andra system för ID-kontroll online);
 • därefter genomföra kreditvärdighetsbedömning för att avgöra om du kan förväntas återbetala ditt lån, och erbjuda dig lämpliga tjänster innan du tecknar ett avtal med oss;
 • upptäcka och förebygga alla försök till bedrägeri, penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet;
 • uppfylla de skyldigheter lagen föreskriver, exempelvis i lagarna om konsumentkrediter, penningtvätt och skydd mot terrorfinansiering, samt redovisningslagar;
 • kontakta dig, exempelvis för att informera dig om förändringar som rör oss, våra tjänster och avtalet mellan dig och oss;
 • återvinna belopp som vi har rätt till;
 • säkerställa och förbättra kvaliteten hos våra tjänster;
 • driva och förbättra våra sajter, hålla dem säkra, och se till att innehållet presenteras på bästa möjliga sätt för dig på din enhet;
 • utveckla och erbjuda nya tjänster;
 • genomföra statistiska och marknadsrelaterade undersökningar, mäta och bedöma hur effektiv vår marknadsföring är och annonsera till dig på ett relevant sätt;
 • annonsera (på sajter och via appar, brev, mejl, telefon eller SMS) om vårt företag, vårt moderbolag och relevanta produkter och tjänster från tredje part, vilket också innefattar anpassning av våra erbjudanden till dina personliga preferenser;
 • testa, uppdatera och införa ny teknik för identifiering, bedömning av risknivå och kreditvärdighet, förebyggande av bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering; samt
 • använda dem på andra lagliga sätt som är relevanta för vår ömsesidiga relation.

Hur samlar ni in uppgifter om mig?

Vi samlar in uppgifter på tre sätt:

 1. när vi får information från dig, till exempel öga mot öga, när du fyller i ansökningar (kanske hos någon av våra partners eller ombud), på våra sajter, via sociala media, brev, mejl, ”live chat” eller annat medium eller digital tjänst,
 2. per automatik när du besöker vår sajt eller utnyttjar våra produkter, och
 3. från tredje part, exempelvis kreditupplysare, något av våra närstående bolag eller någon affärspartner.

En stor del av den automatiska uppgiftsinsamlingen sker med hjälp av cookies, tracking beacons och liknande digitala hjälpmedel. Läs gärna mer i vår policy beträffande cookies och tracking.

Vilka uppgifter om mig är det ni samlar in?

Uppgifter samlas in och bearbetas när du använder våra sajter, mobilappar eller andra tjänster, liksom när du kommunicerar med oss på andra sätt.

Information du lämnar direkt till oss

Vi kan lagra information från dig:

 • När du registrerar dig på vår sajt, använder den eller en mobilapp, fyller i någon blankett eller söker ett lån, eller någon annan produkt eller tjänst på sajten, eller kontaktar vår personal eller våra partners på ett eller annat sätt.
 • När du rapporterar om ett problem, eller kontaktar oss med anledning av våra produkter eller tjänster.
 • När du deltar i diskussionsgrupper, lämnar kommentarer på vår blogg eller använder andra funktioner på sociala media på vår sajt eller i samband med marknadsföring eller kundundersökningar, eller inom andra aktiviteter på våra sajter eller sociala media.
 • När du deltar i någon tävling, marknadsföring eller undersökning, kanske hos någon av våra affärspartners eller på sociala media.
 • Om du kommunicerar av något annat skäl med oss via de kanaler som nämnts ovan.

Den information du lämnar kan gälla: ditt namn (efternamn, förnamn), personnummer eller annan ID-kod, adress, mejladress, telefonnummer, födelsedatum, kön, civilstånd, antal minderåriga barn, anställningsförhållande, arbetsgivare, telefonnummer på jobbet, månadsinkomst, fasta utgifter, ekonomisk ställning, kreditkort, bankkonto, banktransaktioner, personlig beskrivning, röstinspelning (inkommande och utgående samtal), ditt fotografi eller annan bild av dig, en bild av din ID-handling, din namnteckning och annan information som du väljer att ge oss.

Vi registrerar och sparar och kan komma att använda den information du lämnat oss på de kanaler som nämnts här ovan. Vi kan också komma att spela in kommunikation som sker via telefon.

Automatisk informationsinsamling

När du besöker vår sajt eller använder någon av våra appar kan vi automatiskt samla in följande uppgifter:

 • Teknisk information, inklusive typ av enhet, din IP-adress, den Internet-operatör (ISP) som ger din enhet förbindelse med Internet, dina inloggningsdata, din webbläsare och dess versionsnummer, din tidszon, tillägg till din webbläsare med respektive versionsnummer, ditt operativsystem och datortyp, skärmupplösning, var du befinner dig, vilken fontkodning du tillämpar.
 • Information om ditt besök, inklusive URL-koder som du klickat på fram till, hos, och bort från vår sajt (inklusive datum och tid); produkter du tittat p eller sökt; länkar; filer du tittat på hos oss (t.ex. HTML-sidor, grafik, osv), svarstider, nedladdningsfel, hur lång tid du besökt olika sidor, hur du interagerat med olika sidor (skrollning, klickning, mussvep osv), sätt att lämna sidan, datum/tid, och/eller klickströmsuppgifter, eventuella telefonnummer som utnyttjats för att nå vår kundtjänst.

Se även ovan under rubriken “Hur samlar ni in uppgifter om mig?”

Information om dig från tredje part.

Vi efterfrågar ibland information om dig från tredje part, exempelvis något av våra närstående bolag, eller ett kreditupplysningsföretag. Vi följer gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter, och om så krävs ber vi dig först om tillåtelse till sådan informationsinsamling. Vi kan få information om dig:

 • i samband med att du ansöker om ett lån eller liknande kan vi komma att:
 • skaffa information om dig, din kreditvärdighet, din ekonomi, nuvarande och tidigare skuldsättning, anställning, relevanta registeruppgifter (inklusive uppgifter från register som informerar om kredithistoria, skulder till tredje part, adresser, ogiltiga ID-handlingar, bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering, samt politiskt utsatta personer), myndigheter, kreditinstitut, våra närstående bolag, andra tredje parter, samt offentligt tillgängliga källor;
 • ta del av information som du lämnat till kreditgivare och våra affärspartners när du ansökt om deras tjänster;
 • ta del av information från banker och andra betalningsinstitutioner gällande dina betalningar till oss;
 • från andra bolag inom 4finance Group och affärspartners som vi samarbetar med, gällande tävlingar, marknadsföring och undersökningar som du deltar i;
 • från affärspartners inom tekniska tjänster, betaltjänster och leveranstjänster, annonsnätverk, analysbolag, sökinformationstjänster som vi utnyttjar;
 • via eventuella andra former för uppgiftslämning till oss som du tillåtit.

Hur länge sparar ni uppgifter om mig?

Vi kan komma att behålla personuppgifter om dig en tid efter det att du upphört vara en kund till oss, för att säkerställa våra juridiska intressen om någon tvist uppstår, eller i den omfattning lagen kräver. Normalt sparar vi dock inte dina personuppgifter längre än vad som är rimligt utgående från syftet bakom uppgiftssamlandet; oftast så att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, bevaka våra legitima intressen eller i den omfattning lagen kräver.

Får någon annan ta del av mina personuppgifter?

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group, av interna administrativa skäl.

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group och utvalda tredje parter, för att kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, och för de andra syften som beskrivs i det här policydokumentet:

 • parter som tillhandahåller tjänster på våra vägnar, för att kunna identifiera och autentisera dig;
 • parter som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis att upprätthålla och utveckla vår sajt; att göra riskbedömningar och upptäcka bedrägerier; att bedriva inkasso- och kundtjänstverksamhet; att motverka penningtvätt och terrorfinansiering; att analysera hur våra tjänster används; att hjälpa oss i vår marknadsföring;
 • för att kunna erbjuda och tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster;
 • vid godtycklig tidpunkt när lagen så kräver kan vi vidarebefordra information om dig och om hur du utnyttjar våra tjänster och besöker våra sajter, förutsatt att vi i god tro bedömer att sådan informationsspridning krävs för att skydda våra intressen, skydda dig eller andra från fara, förebygga och utreda bedrägerier, eller på begäran från statlig myndighet;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga bedrägeri och bidra till att skydda mot bedrägeri eller för att minska kreditrisker;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga penningtvätt och terrorfinansiering;
 • vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till leverantörer av liknande tjänster, exempelvis konsumentlånegivare och kreditbyråer, liksom till myndigheter och relevanta nationella organ och icke-statliga organisationer, liksom till andra tredje parter, för att kunna göra en välgrundad bedömning av din betalningsförmåga;
 • när vi tar emot och inkräver betalningar som du är skyldig oss enligt låneavtalet kan vi också komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part som tillhandahåller betalningshanteringstjänster;
 • om du inte betalar eller inte uppfyller dina skyldigheter kan vi överföra information om din utestående skuld till inkassoföretag, kreditupplysningsföretag, samt företag som ger juridiskt bistånd.
 • Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till företag som gör analyser och inhämtar sökinformation, som kan hjälpa oss förbättra och optimera vår sajt.
 • Om vi säljer hela eller del av vår verksamhet, eller överför den skuld du har till oss på en tredje part, kan detta komma att innebära att dina personuppgifter vidarebefordras.
 • Ytterligare information lämnas under rubriken ”VARFÖR SAMLAR NI IN UPPGIFTER OM MIG?”

Vi överföring av uppgifter strävar vi efter att den som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma sekretesskrav som vi själva vid lagring och hantering av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras, lagras och överföras till tredje part på det sätt och i den omfattning som vår integritetspolicy föreskriver, som vårt/våra ömsesidiga avtal föreskriver, och som du lämnat tillåtelse till från tid till annan.

Platser utanför ditt land eller EU, exempelvis USA, kan komma ifråga för hantering (och lagring) av de uppgifter vi inhämtar om dig. Den information vi överför kan komma att vidarebefordras till våra tjänsteleverantörer. Det kan gälla exempelvis hantering av betalningar, dataanalys (inklusive kontroller av bedrägeri, risk och kreditvärdighet), datainsamling gällande hur våra sajter och tjänster används, marknadsföring (inklusive beteenderelaterad marknadsföring), eller erbjudande om stöd för ditt behov av tjänster och produkter.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. Vi tillämpar till exempel ett avtal som innehåller Europakommissionens standardvillkor, följer EU-US Privacy Shield program, och söker dataskyddsmyndigheternas godkännande med avseende på skydd för personuppgifter.

Vilka rättigheter har jag till uppgifterna om mig?

Du har rätt att fråga oss om de personuppgifter om dig som vi hanterar, hur och varför de hanteras, och om vilka andra som fått ta del av uppgifterna (om inte lagen föreskriver att denna information skall hållas hemlig). Du har rätt att begära en sammanställning av de uppgifter om dig som vi hanterar, så att du kan kontrollera de uppgifter om dig som vi har. En sådan begäran är kostnadsfri.

Du har rätt att när som helst begära att vi uppdaterar, korrigerar eller raderar (om inte detta påverkar de tjänster vi tillhandahåller för dig) dina personuppgifter. Observera att vi kan avslå en sådan begäran om den sätter andra personers sekretess i fara, eller om de är orimliga eller återkommande, eller kräver orimliga insatser. Det finns dock vissa juridiska krav som kan förhindra att vi med omedelbar verkan raderar dina personuppgifter. Sådana krav har samband med lagstiftning om penningtvätt, skatter och konsumenträtt.

Du måste informera oss om det uppstår förändringar i de uppgifter vi har fått i samband med att vi tecknar ett ömsesidigt avtal eller vid framtida samarbete, liksom om du har konstaterat att de uppgifter vi har om dig är felaktiga.

Du har rätt att avstå från (eller säga upp abonnemanget på) våra mejlutskick, bulletiner, SMS-meddelanden och andra liknande former av marknadsföring, när som helst, via din användarprofil på vår sajt, eller genom att kontakta oss. I slutet av varje mejl med marknadsföringsinformation lägger vi alltid en länk som ger möjlighet att säga upp abonnemanget på sådan information. Tänk på att våra meddelanden kan innehålla viktig eller användbar information om dina produkter, rabatter och andra värdefulla erbjudanden.

Vi anstränger oss verkligen för att skydda dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att vi inte beaktat dina rättigheter bör du kontakta oss så att vi kan åtgärda problemet. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsinspektionen. En förteckning över dataskyddsorgan inom EU med tillhörande kontaktdata återfinns här, och kontaktuppgifter till dataskyddsorgan utanför EU där vi bedriver verksamhet återfinns här.

Fattar ni automatiska beslut om mig?

För att snabbt kunna handlägga din ansökan genomför vi automatiska bedömningar av kreditvärdighet och risknivåer som underlag för beviljande av lån och bestämning av lånetaket.

Vilka ändringar har ni nyligen genomfört?

Vi kan ändra vår integritetspolicy när som helst, och vi anger alltid när policyn senast ändrats. Om några viktiga ändringar görs markerar vi dessa och försöker om möjligt varsko dig direkt om detta. Vi arkiverar också tidigare versioner av integritetspolicyn om du vill granska dessa.

Sedan den senaste versionen har vi gjort följande ändringar av integritetspolicyn:

 • Vi har strukturerat om vår integritetspolicy för att den ska vara lättare att läsa och förstå.

Tidigare versioner av integritetspolicyn hämtas via den här länken.

Hur gör jag för att kontakta er?

Du är välkommen att kontakta oss med frågor, önskemål eller kommentarer som gäller vår integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter.

Kontakta oss

Finns det annat jag behöver veta?

Våra sajter och produkter kan innehålla länkar till tredjepartssajter. Varje sådan tredjepartssajt har sin egen integritetspolicy. Vid besök på dessa sajter är det deras integritetspolicy som gäller.