ALLMÄNNA VILLKOR

April 2018

 1. Allmänt

Kreditgivare är 4finance AB (org.nr 556790-4189), adress Hammarby Allé 47, 120 30, Stockholm.

Bolaget är ett hos Finansinspektionen registrerat Konsumentkreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, adress Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se) och Konsumentverket, adress Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se) . 4finance AB tillämpar Finansinspektionens och Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

4finance AB (hädanefter ”Vivus”) erbjuder kredit på belopp 500-20 000 kr utan säkerhet. Krediten erbjuds till privatpersoner och ska återbetalas enligt punkt 5.

Sökande eller kredittagare (hädanefter kallat ”Kredittagaren”) ingår härmed ett kreditavtal som består av ett individuellt kreditavtal (hädanefter kallat ”Individuellt kreditavtal”) och dessa allmänna villkor (hädanefter kallat ”allmänna villkor”) och sammantaget hädanefter kallat ”Kreditavtalet”.

Kreditavtalet gäller mellan Vivus och Kredittagaren och börjar gälla så fort Kredittagaren godkänner de allmänna villkoren. Genom godkännandet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat Kreditavtalet. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Kreditavtalet har fullgjorts. Förpliktelserna enligt Kreditavtalet har fullgjorts när Kredittagaren har erlagt alla betalningar till Vivus enligt Kreditavtalet.

Dessa allmänna villkor ska även gälla mellan Vivus och en redan befintlig Kredittagare om Kredittagaren väljer att utöka en kredit som omfattas av ett tidigare ingånget kreditavtal. Beviljad kredit kan utökas efter särskild prövning. Den utökade krediten adderas till det tidigare kreditbeloppet och ska återbetalas i samband med detta. Dessa allmänna villkor ska således träda istället för sådana äldre allmänna villkor som tidigare varit tillämpliga mellan Vivus och Kredittagaren genom att Kredittagaren – i samband med en utökning av krediten – godkänner dessa allmänna villkor som en del av det redan tidigare ingångna Kreditavtalet. Genom godkännandet intygar den befintliga Kredittagaren att denne har läst och accepterat de allmänna villkoren som en del av Kreditavtalet och att tidigare tillämpliga äldre allmänna villkor därmed upphör att gälla.

 1. Kredit

Kredittagaren kan ansöka om kredit elektroniskt via Vivus webbsida, www.vivus.se, eller genom att kontakta Vivus kundtjänst (se kontaktuppgifter i punkt 19).

Kredittagaren måste få sin ansökan beviljad för att ha rätt till kredit. Ansökan kan endast beviljas om Kredittagaren är över 18 år, har ett svenskt personnummer, uppger sitt personliga bankkonto i svensk bank och inte har skyddad identitet. Kredittagaren ska vidare genomgå en sedvanlig kreditprövning. Beviljad kredit utbetalas endast till Kredittagarens personliga bankkonto i svensk bank som angivits vid kredit­ansökan. Det är Vivus som ensidigt beslutar om en privatperson ska beviljas en kredit. Den som inte beviljas en kredit har rätt att få information om orsaken till det.

Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till kreditavtal, dock gäller inte detta om Vivus inte avser att ingå ett kreditavtal med Kredittagaren.

 1. Kreditprövning

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan kredit kan beviljas. Kredittagaren godkänner vid Kreditavtalets ingående att sedvanlig kreditprövning genomförs. Som ett led i kreditprövningen kan Vivus komma att inhämta kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Vivus förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om Kredittagarens ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar. Vid kreditprövning kan även tjänsten Instantor (www.instantor.se) komma att användas om Kredittagaren särskilt godkänner detta. Härutöver kan uppgifter om krediten komma att lämnas till ett kreditupplysningsföretag i syfte att skydda legitima intressen hos Långivaren och andra Långivare på marknaden. Ett sådant kreditupplysningsföretag kan komma att föra in uppgifterna om krediten i ett särskilt kreditregister, se 13 kap. stycke 11 nedan. Övriga upplysningar om uppgiftsöverföring till kreditupplysningsföretag kan erhållas hos kreditgivaren.

 1. Fast ränta och avgifter

För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga en fast ränta. Den fasta räntan framgår i punkt 20 (Prisbilaga) i dessa allmänna villkor. Prisbilagan finns även att tillgå på Vivus webbsida, www.vivus.se, eller genom att kontakta Vivus kundtjänst.

Kredittagaren är även skyldig att betala avgifter till Vivus som förorsakats av att kreditvillkoren inte har följts, exempelvis en påminnelseavgift, att en tilläggstjänst har utnyttjats eller annan liknande omständighet. Dessa avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder som Vivus vid varje tillfälle tillämpar och som framgår av punkt 20 (Prisbilaga). Vivus har rätt att när som helst ändra en avgift, exempelvis för tilläggstjänster, om inte annat följer av lag eller föreskrift. Vivus har rätt att ändra avgifter för krediten till Kredittagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. Ändrade avgifter meddelas Kredittagaren innan de börjar gälla.

 1. Återbetalning och betalningsplan

Kredittagaren kan välja mellan att antingen betala hela krediten och ränta inom 7 till 30 dagar efter att Kreditavtalet ingicks (antal dagar beroende på Kredittagarens val i samband med ingående av Kreditavtalet), eller att betala hela krediten och ränta genom månadsvisa delbetalningar.

Väljer Kredittagaren att inte betala tillbaka hela krediten och ränta inom den valda kreditperioden (dvs. inom 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val) ska Kredittagaren istället inom samma tid betala en fast månatlig ränta på kapitalbeloppet samt amortera åtminstone 3 % på summan av kapitalbeloppet och ränta för den första månaden, dvs. en ränta för 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val, vilken ligger kvar som en ränteskuld till dess den är amorterad (hädanefter kallat ”Lägsta Belopp att Betala”). Därefter har Kredittagaren samma möjlighet varje månad, till dess att Kredittagaren har fullbetalt hela krediten, att antingen betala hela krediten och ränta eller att utföra månadsvisa delbetalningar enligt ovan. Ränta kapitaliseras inte.

Betalning sker genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som framgår av det Individuella kreditavtalet samt faktura eller på annat sätt meddelats Kredittagaren.

Senast på förfallodatum ska det lånade beloppet, ränta och eventuell dröjsmålsränta och avgifter vara Vivus tillhanda.

Vid betalning har Vivus rätt att avräkna i första hand från vid betalningstillfället förfallna kostnader (såsom påminnelseavgift och inkassokostnader), fast avtalad ränta, kapital och därefter dröjsmålsränta.

Kredittagaren har rätt att utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Det innefattar exempelvis en rätt för Kredittagaren att få en sammanställning baserad på att Kredit­tagaren fullgör betalning inom viss tid eller att Kredittagaren erlägger månadsvisa betalningar enligt Lägsta Belopp att Betala.

Parterna överenskommer härmed att om en betalning avbryts, återtas eller på annat sätt inte genomförts anses sådan betalning aldrig gjord.

Om Kredittagaren gör en överbetalning i samband med att förpliktelserna enligt Kreditavtalet fullgjorts, dvs. när Kredittagaren erlagt alla betalningar till Vivus enligt Kreditavtalet, ska Vivus sätta tillbaka överskjutande belopp på det bankkonto som Kredittagaren uppgav vid slutandet av Kreditavtalet.

 1. Dröjsmålsränta, förseningsavgift och påminnelseavgift

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med aktuellt Individuellt kreditavtal mellan Vivus och Kredittagaren, har Vivus rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker, såvida inte Kredittagaren betalar Lägsta Belopp att Betala. Dröjsmåls­räntan utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag, på vid var tid gällande förfallet Lägsta Belopp att Betala så länge inte krediten har sagts upp till betalning i förtid. I händelse av att krediten har sagts upp till betalning i förtid utgår dröjsmålsränta med 30 % per år, 0,08 % per dag på hela det förfallna kapitalbeloppet. Ett år anses vara 365 dagar.

Vid utebliven betalning har Vivus också rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift. För närvarande är förseningsavgiften 125 kr och påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

 1. Amorteringsplan

Kredittagaren och Vivus kan överenskomma om en amorteringsplan för förfallna belopp enligt Kreditavtalet. Vid en eventuell överenskommelse om amorteringsplan har Vivus rätt att debitera Kredittagaren uppläggningsavgift om 170 kr samt aviseringsavgift om 60 kr per avisering. Under amorteringsperioden löper dröjsmålsränta enligt punkt 6. För ändring av avgifterna, se punkt 4.

 1. Inkasso och uppsägning av kredit till betalning i förtid

Vid utebliven betalning i enlighet med Kreditavtalet förbehåller sig Vivus rätten att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av hela det utestående kapitalbeloppet, ränta, eventuella avgifter/kostnader och eventuell dröjsmålsränta (hädanefter kallat ”Kreditfordran” och innefattar ej räntor och andra kostnader för tiden efter förtidsbetalningen).

Vivus har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid/uppsägning av kreditavtal och att kräva återbetalning av Kreditfordran om;

– Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 % av Kreditfordran

– Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 % av Kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter

– Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses exempelvis tre uteblivna betalningar i följd.

Om Vivus vill få betalt i förtid enligt denna punkt 8 gäller en uppsägningstid om minst 4 veckor räknat från den tidpunkt då Vivus sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren. Om Vivus inte sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev, skall uppsägningstiden räknas från den tidpunkt uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda.

Om Vivus krävt betalning enligt stycket ovan är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren med stöd av detta stycke tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte detta stycke.

Vid utebliven betalning har Vivus rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras Kredittagaren i enlighet med Kreditavtalet och gällande lagstiftning och myndighetsföreskrift.

 1. Ångerrätt och förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att frånträda det ingångna Kreditavtalet inom 14 dagar efter det att kreditavtal träffats. Datum för ingående av kreditavtal anges i det Individuella kreditavtalet. Frånträdandet görs genom att Kredittagaren lämnar eller sänder ett meddelande om frånträdandet till 4finance AB, Hammarby Allé 47, 120 30, Stockholm. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar efter det att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att Kreditavtalet frånträds, till Vivus betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.

Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid. Kredittagaren är då skyldig att återbetala upplupen ränta och kostnader för krediten fram till återbetalningsdagen. Vivus tar inte ut någon ränteskillnadsersättning.

 1. Överlåtelse av kredit

Vivus har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till tredje man. Kredittagaren har inte rätt att överlåta krediten, rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet (inkl. dessa allmänna villkor) utan att skriftligt medgivande har erhållits från Vivus.

 1. Ändring av kontaktuppgifter

Kredittagaren ansvarar för att denne till Vivus, utan dröjsmål, meddelar ändring av namn, folkbokföringsadress, telefonnummer, e-post, bankkontonummer och andra kontaktuppgifter där Kredittagaren kan nås.

 

 1. Meddelanden och ändring av villkor

Meddelande till Kredittagaren kan skickas per e-post, per SMS till angivet mobiltelefonnummer, eller med brev. Meddelande som Vivus sänder med brev till Kredittagaren ska anses ha nått Kredittagaren senast 7 dagar efter avsändandet, om brevet sänts till Kredittagarens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kredittagaren har meddelat Vivus. Meddelanden som Vivus sänder genom SMS eller e-post till Kredittagaren ska anses ha nått Kredittagaren senast sju dagar efter avsändandet, om SMS:et eller e-post sänts till det mobilnummer eller den e-postadress som Kredittagaren har uppgivit till Vivus.

Vivus ska i förekommande fall meddela ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna ska börja gälla. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid enligt punkt 9 andra stycket och säga upp avtalet med verkan den dag då ändringarna ska börja gälla. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt ändringarna. Ändringar av avgifter ska inte anses som en ändring av de allmänna villkoren enligt denna punkt.

 1. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.

Vivus kommer att samla in information om Kredittagarens användning av Vivus webbsida och mobilapplikation såväl som annan information som Kredittagaren väljer att delge Vivus genom användandet av ”Livechat”, telefon, e-post och fax faciliteter och som är relevanta för att fullgöra åtaganden och förpliktelser.

Vivus samlar in och är ansvariga för behandlingen av de uppgifter om Kredittagaren som Kredittagaren lämnar till Vivus i samband med ansökan/intresseanmälan/avtal, inklusive personnummer, namn, e-post, adress, mobilnummer, folkbokföringsadress, födelsedatum, anställningsstatus, arbetsgivare och uppgifter om Kredittagarens privatekonomi, (månadsinkomst, kontoutdrag, skulder och kostnader), som inhämtas från tredje part eller som i övrigt samlas in i samband med administrationen av Kreditavtalet samt för åtgärder som har begärts innan eller efter att Kreditavtalet träffats.

Vivus kommer också samla in information om IP-adresser, information om Kredittagarens tekniska utrustning (datorer, mobiltelefon) som används för att få access till Vivus webbsidor och mobilapplikationer, i en kreditansökan och i samband med inkluderande tjänster, inklusive ”logged in sidor” på Vivus webbsida.

Vivus har också rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera Kredittagarens kommunikation med Vivus.

Vivus kan komma att kontrollera Kredittagarens information mot sanktionslistor som Vivus enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att genomföra eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Vivus komma att komplettera personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdateringar av adressregister med hjälp av statens person och adressuppgifter, SPAR.

Vivus kan också komma att verifiera en uppgiven inkomst via en kreditupplysning via tjänsten Instantor service (www.instantor.se) om Kredittagaren särskilt godkänner detta.

Ändamålet med Vivus behandling av personuppgifter är:

 • Att innan ett kreditavtal ingås samla in och kontrollera personuppgifter, administrera och fullgöra ett Kreditavtal.
 • Upptäcka och undvika bedrägerier, penningtvätt och andra kriminella aktiviteter.
 • Möjliggöra Vivus förpliktelser, avseende t ex Kredittagarens kontakter med Vivus såsom frågor och klagomål, information avseende Kredittagarens eventuella ombud och om Kreditavtalets åtaganden har uppfyllts.
 • För att genomföra marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs och metodutveckling samt riskhantering.
 • För marknadsföringsändamål (direktmarknadsföring via brev, telefon eller elektronisk kommunikation såsom e-post och SMS) för Vivus, andra bolag i gruppen, och för Vivus räkning samarbetande företag om Kredittagaren inte har begärt en direkt reklamspärr för marknadsförings­ändamål. Kredittagaren kan alltid begära att tas bort från denna marknadsföring genom Kredit­tagarens profilsida eller genom att klicka på länken avprenumerera som återfinns i all e-port från Vivus.
 • För andra ändamål som kommer att kommuniceras med Kredittagaren och där separat samtycker kommer att inhämtas.

Personuppgifter kan komma att, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser och enligt särskilt avtal om sekretessåtaganden, behandlas av andra bolag inom gruppen samt för Vivus räkning av samarbetande företag, såväl inom som utom EU och EES området. Personuppgifter behandlas i datasystem hos Vivus eller andra företag som Vivus samarbetar med i enlighet med ovan angivna ändamål. Personuppgifter kommer särskilt att behandlas av nedanstående företag för ovan angivna ändamål:

 • AS “4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia,
 • 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA,
 • SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia and its branches situated within the European Union.

Personuppgifter kan även komma att behandlas av inkassobyråer, kreditupplysningsbolag, samarbets­partners som genomför risk- bedrägeri och penningtvättskontroller, domstolar och Kronofogde­myndigheten för att fullgöra ingångna avtal och tillvarata Vivus rättigheter.

Vivus bevarar Kredittagarens personuppgifter även för tid efter kreditengagemangets avslutande, dock aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Om Kredittagaren vill ha information om vilka av Kredittagarens personuppgifter som behandlas av Vivus har Kredittagaren rätt att en gång per år begära skriftlig uppgift från Vivus. Sådan begäran samt rättelse av en personuppgift som Vivus behandlar skickas till Vivus; Att: Personuppgiftsansvarig, Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm, eller skicka ett e-post meddelande till support@vivus.se.

Genom att godkänna de allmänna villkoren samtycker Kredittagaren till att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna punkt.

 

 1. Identifiering

Vivus äger rätt att begära in en vidimerad kopia av Kredittagarens pass, körkort eller legitimation. Vivus förbehåller sig rätten att genomföra kontrollsamtal för att slutföra ansökningsprocessen.

 1. Lösenord

Kredittagaren åtar sig att välja ett lösenord för att logga in på Kredittagarens profil – Kredittagarens gränssnitt som återfinns på https://www.vivus.se där Vivus kan spara information avseende Kredittagaren och Kreditavtalet om Kredittagaren har valt att registrera sig på denna profil. Kredittagaren åtar sig att välja ett lösenord utan koppling till Kredittagarens namn, personnummer eller annan liknande information som är enkel att få tillgång till samt att inte avslöja lösenord för obehörig person. Kredittagaren åtar sig vidare att skydda lösenord och att inte förvara anteckning av lösenord nära eller på den utrustning (exempelvis dator) som kan användas för åtkomst till Kredittagarens profil/konto. Om Kredittagaren får vetskap om att någon obehörig person har fått kännedom om lösenord eller att någon obehörig har loggat in på Kredittagarens profil/konto ska Kredittagaren utan dröjsmål ändra sitt lösenord och sedan underrätta Vivus kundtjänst.

 1. Begränsning av Vivus ansvar

Vivus frånsäger sig ansvaret för indirekta skador. Vivus är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet, s.k. force majeure. Skada som uppkommit i andra fall ersätts inte om Vivus varit normalt aktsam.

Vid användande av ändamålsenliga kommunikationsmedel är Vivus inte ansvarigt för skada som beror på störningar i driften av posttjänster, fax, elektroniska eller andra kommunikationsmedel eller tekniska apparater som används inom Vivus verksamhet. Detta inkluderar men är inte begränsat till störningar i driften av kommunikationsmedel med anledning av fördröjning eller förlust av skickade e-post, falska eller felaktiga meddelanden, störningar i webbsidan och störningar i system för utväxling av elektronisk information och betalningssystem hos kreditinstitut (inklusive internetbanktjänster).

 1. Klagomål och tvister

Vid klagomål hänvisas Kredittagaren till att kontakta Vivus via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter i punkt 19 i dessa allmänna villkor). Kredittagaren kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Vivus. Om Kredittagaren fortsatt är missnöjd kan denne vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank-och finansbyrå.

 1. Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska hänskjutas till svensk domstol.

 

 

 1. Vivus kontaktuppgifter

4finance AB
Org.nr. 556790-4189
Hammarby Allé 47
120 30 Stockholm
Telefon Kundtjänst: 08-420 400 20
E-post: support@vivus.se

 1. Övriga villkor/Prisbilaga

Kredit och ränta

Kredittagaren kan välja att betala hela krediten och ränta inom 7 till 30 dagar efter att Kreditavtalet ingicks (antal dagar beroende på Kredittagarens val i samband med ingående av Kreditavtalet), eller att betala hela krediten och ränta genom månadsvisa delbetalningar.

Väljer Kredittagaren att inte betala tillbaka hela krediten och ränta inom den valda kreditperioden (dvs. inom 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val) ska Kredittagaren istället inom samma tid betala en fast månatlig ränta på kapitalbeloppet samt amortera åtminstone Lägsta Belopp att Betala. Därefter har Kredittagaren samma möjlighet varje månad, till dess att Kredittagaren har fullbetalt hela krediten, att antingen betala hela krediten och ränta eller att utföra månadsvisa delbetalningar enligt ovan.

Den räntekostnad Kredittagaren betalar vid varje betalningstillfälle är resultatet av den fasta räntesatsen multiplicerad med den utestående kapitalskulden. Ränta kapitaliseras inte.

Första krediten för en ny kund

Ingen ränta första kreditperioden upp till 30 dagar. Därefter 18 % per månad/216 % per år.

Kredit för redan befintliga kunder

18 % per månad/216 % per år.

Representativt exempel:

Belopp: 5 000 kr
Låneperiod: 12 månader
Nominell ränta: 216 %
Effektiv ränta: 650 %
Sammanlagt belopp att betala: 15 325,19 kr

Kredittagaren har tagit en kredit om 5 000 kr (kapitalbeloppet är 5 000 kr).

Om krediten är Kredittagarens första kredit och Kredittagaren väljer att återbetala denna inom första kreditperioden upp till 30 dagar är totalt belopp att betala 5 000 kr.

Om krediten inte är Kredittagarens första kredit och Kredittagaren väljer att återbetala denna inom första kreditperioden om 30 dagar är totalt belopp att betala 5 900 kr, varav 900 kr avser ränta.

Tabellen nedan visar hur betalningarna ser ut under kreditens 12 första månader om Kredittagaren under året väljer att betala månadsvis enligt Lägsta Belopp att Betala. Tabellen tillhandahålls endast för illustration och Kredittagaren erinras om att Lägsta Belopp att Betala främst är en möjlighet för Kredittagaren att göra en begränsad delbetalning under en eller ett par månader. Vid utnyttjande av Lägsta Belopp att Betala varje månad skulle en kredit om 5000 kr vara betald ned till 75,72 kr efter 144 månader och sammanlagt belopp att betala uppgå till 39 446,52 kr.

Månad Kapitalbelopp Utestående skuld före betalning Amortering (3 %) Ränta (18 %) Månatlig betalning
1 5 000 5 900 0 0 0*
2 5 000 5 900 177 900 1 077**
3 5 000 5 723 171,69 900 1 071,69**
4 5 000 5 551,31 166,54 900 1 066,54**
5 5 000 5 384,77 161,54 900 1 061,54**
6 5 000 5 223,23 156,70 900 1 056,70**
7 5 000 5 066,53 152 884,62 1 036,61**
8 5 000 4 914,53 147,44 858,08 1 005,51**
9 5 000 4 767,10 143,01 832,34 975,35**
10 5 000 4 624,09 138,72 807,37 946,09**
11 5 000 4 485,36 134,56 783,14 917,71**
12 5 000 4 350,80 130,52 759,65 890,17**

* Månatlig kostnad är 0 kr enligt Lägsta Belopp att Betala. Om Kredittagaren istället väljer att betala på 30 dagar är totalt belopp att betala 5 900 kr enligt exemplet ovan.

** Betalning erläggs i förskott och ska vara Vivus tillhanda senast på förfallodagen den föregående månaden.

Fler exempel finns nedan under ”Prislista för avtal”.

Avgifter och andra kostnader: Varken uppläggningsavgift eller aviavgift tillkommer. Om betalning inte sker enligt de allmänna villkoren kan årlig dröjsmålsränta om 30 %, förseningsavgift om 125 kronor, påminnelseavgift om 60 kronor samt en inkassokostnad om 180 kronor tillkomma. Om en ansökan om betalningsföreläggande inges till Kronofogdemyndigheten kan eller andra rättsliga åtgärder vidtas kan ytterligare avgifter tillkomma. Se närmare nedan i denna punkt 20 (Övriga villkor/Prisbilaga).

Förseningsavgift

125 kr

Betalningspåminnelse

60 kr per utsänd påminnelse

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är den ränta Vivus har rätt att debitera på det förfallna beloppet till dess att full betalning sker. Dröjsmålsränta utgår således om Kredittagaren på förfallodagen har erlagt ett lägre belopp än Lägsta Belopp att Betala eller inte har erlagt betalning alls. Dröjsmålsräntan utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag, på vid var tid gällande förfallet Lägsta Belopp att Betala så länge inte krediten har sagts upp till betalning i förtid. I händelse av att krediten har sagts upp till betalning i förtid utgår dröjsmålsränta med 30% per år, 0,08% per dag på hela det förfallna kapitalbeloppet. Ett år anses vara 365 dagar.

Vid utebliven betalning har Vivus också rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift. För närvarande är förseningsavgiften 125 kr och påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

Amorteringsplan

Upplägg av amorteringsplan 170 kr

Aviseringsavgift 60 kr per avisering

Vid utebliven betalning har Vivus rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan debiteras Kredittagaren.

Redovisning av Kredit, Effektiv ränta och Sammanlagt belopp att betala

Prislista för avtal
12 månader 1 månad
Belopp Effektiv ränta Sammanlagt belopp Belopp Effektiv ränta Sammanlagt belopp
1000 650% 3 065,04 1000 650% 1 180,00
2000 650% 6 130,08 2000 650% 2 360,00
3000 650% 9 195,11 3000 650% 3 540,00
4000 650% 12 260,15 4000 650% 4 720,00
5000 650% 15 325,19 5000 650% 5 900,00
6000 650% 18 390,23 6000 650% 7 080,00
7000 650% 21 455,27 7000 650% 8 260,00
8000 650% 24 520,30 8000 650% 9 440,00
9000 650% 27 585,34 9000 650% 10 620,00
10000 650% 30 650,38 10000 650% 11 800,00
11000 650% 33 715,42 11000 650% 12 980,00
12000 650% 36 780,45 12000 650% 14 160,00
13000 650% 39 845,49 13000 650% 15 340,00
14000 650% 42 910,53 14000 650% 16 520,00
15000 650% 45 975,57 15000 650% 17 700,00
16000 650% 49 040,61 16000 650% 18 880,00
17000 650% 52 105,64 17000 650% 20 060,00
18000 650% 55 170,68 18000 650% 21 240,00
19000 650% 58 235,72 19000 650% 22 420,00
20000 650% 61 300,76 20000 650% 23 600,00

 

Effektiv ränta

Med effektiv ränta avses ränta, avgifter och andra kostnader som ska betalas med anledning av krediten angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet.

Sammanlagt belopp att betala

Med sammanlagt belopp att betala avses summan av kreditbeloppet och ränta som ska betalas under kredittiden.

Det sammanlagda beloppet att betala som anges ovan är uträknat utifrån förutsättningen att krediten är återbetald på 12 månader respektive 30 dagar.

 

 

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare

Adress

Telefon

E-post

Webbadress

4finance AB, org nr. 556790-4189

Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm

08-420 400 20

support@vivus.se

www.vivus.se

 1. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit Mindre kreditbelopp utan säkerhet (s.k. mikrokredit).
Det sammanlagda kreditbeloppet 500-20 000 kr
Villkoren för krediten Beviljad kredit utbetalas endast till Kredittagarens personliga och angivna bankonto i svensk bank. Förutsättningar för att få kredit är att Kredittagaren har svenskt personnummer, är över 18 år och inte har skyddad identitet. Kredittagaren ska vidare klara sedvanlig kreditprövning.
Kreditavtalets löptid Kredittagaren kan välja att betala hela krediten och ränta inom 7 till 30 dagar efter att Kreditavtalet ingicks (antal dagar beroende på Kredittagarens val i samband med ingående av Kreditavtalet), eller att betala hela krediten och ränta genom månadsvisa delbetalningar.

Väljer Kredittagaren att inte betala tillbaka hela krediten och ränta inom den valda kreditperioden (dvs. inom 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val) ska Kredittagaren istället inom samma tid betala en fast månatlig ränta på kapitalbeloppet samt amortera åtminstone 3 % på summan av kapitalbeloppet och ränta för den första månaden, dvs. en ränta för 7 till 30 dagar beroende på Kredittagarens val, vilken ligger kvar som en ränteskuld till dess den är amorterad. Därefter har Kredittagaren samma möjlighet varje månad, till dess att Kredittagaren har fullbetalt hela krediten, att antingen betala hela krediten och ränta eller att utföra månadsvisa delbetalningar enligt ovan. Ränta kapitaliseras inte.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Belopp: 5 000 kr
Låneperiod: 12 månader
Nominell ränta: 216 %
Effektiv ränta: 650 %
Sammanlagt belopp att betala: 15 325,19 krKredittagaren har tagit en kredit om 5 000 kr (kapitalbeloppet är 5 000 kr). Kredittagaren har valt återbetalning enligt Lägsta Belopp att Betala och ska således betala en månatlig ränta om 18 % på kapitalbeloppet samt amortera 3 % på summan av kapitalbeloppet och första månades ränteskuld. Den första månaden erläggs 1 077 kr varav 900 kr avser ränta och 177 kr avser amortering. Den andra månaden erläggs 1 071,69 kr varav 900 kr avser ränta och 171,69 kr avser amortering (se vidare punkt 20 (Prisbilaga) i de allmänna villkoren).Vid betalning har Vivus rätt att avräkna i första hand från vid betalningstillfället förfallna kostnader (såsom påminnelseavgift och inkassokostnader), fast avtalad ränta, kapital (exklusive den fasta avtalade räntan) och därefter dröjsmålsränta.
 

 

 

 

Det totala belopp som ska betalas

 

Senast på förfallodagen ska det utlånade beloppet samt eventuella räntor och avgifter vara Vivus tillhanda. Betalningen sker genom inbetalning på det bank- eller plusgiro som framgår av kreditavtal samt faktura.

 

Representativt exempel på lånat belopp om 5 000 kr.

Om krediten är den första krediten och återbetalas inom första kreditperioden upp till 30 dagar utgår ingen avgift eller ränta och totalt belopp att betala är 5 000 kr.

Om krediten utgör kundens andra kredit är det totala beloppet att betala 15 325,19 kr, varav 5 000 kr avser krediten och 10 325,19 kr avser räntan. Detta belopp är uträknat utifrån förutsättningen att krediten är återbetald på 12 månader och är avhängig av hur krediten är avbetald. Om krediten återbetalas inom första kreditperioden upp till 30 dagar är det totala beloppet att betala 5 900 kr, varav 5 000 kr avser krediten och 900 kr avser räntan.

 

 

 

 1. Kreditkostnader
Kreditränta

Effektiv ränta

Första krediten

Ingen ränta första kreditperioden upp till 30 dagar, därefter 18 % per månad/216 % per år.

Kredit för redan befintliga kunder

18 % per månad/216 % per år

Om krediten är den första krediten och återbetalas inom första kreditperioden upp till 30 dagar är effektiv ränta 0 %.

Om krediten utgör den andra krediten eller den tredje, fjärde eller femte osv., är den effektiva räntan 650 %.

Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

– en försäkring som säkrar krediten, eller

– någon annan kompletterande tjänst?

 

 

Nej

Nej

Härtill hörande kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid en eventuell överenskommelse om amorteringsplan har Vivus rätt att debitera Kredittagaren uppläggningsavgift om 170 kr samt aviseringsavgift om 60 kr per avisering. Under amorteringsperioden löper dröjsmålsränta.

 

Kredittagaren är även skyldig att betala avgifter till Vivus som förorsakats av exempelvis en tilläggstjänst har utnyttjats eller annan liknande omständighet. Dessa avgifter utgår med de belopp som Vivus vid var tid tillämpar och framgår av punkt 20 (Prisbilaga) i de allmänna villkoren.

 

Vivus har rätt att när som helst ändra en avgift, exempelvis för tilläggstjänster, om inte annat följer av lag eller föreskrift. Vivus har rätt att ändra avgifter för krediten till Kredittagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. Ändrade avgifter meddelas Kredittagaren innan de börjar gälla.

 

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med aktuellt kreditavtal mellan Vivus och Kredittagaren, har Vivus rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning har skett. Dröjsmålsräntan utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag, på vid var tid gällande förfallet Lägsta Belopp att Betala så länge inte krediten har sagts upp till betalning i förtid. I händelse av att krediten har sagts upp till betalning i förtid utgår dröjsmålsränta med 30 % per år, 0,08 % per dag på hela det förfallna kapitalbeloppet. Ett år anses vara 365 dagar.

 

Vivus har även rätt att ta ut en förseningsavgift om 125 kr. Vivus har vidare rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per sänd påminnelse.

 

Vid utebliven betalning har Vivus rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras Kredittagaren. Vivus kan också ha rätt att säga upp Kreditavtalet i förtid.

 1. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt Ja (se nedan punkt 5b)
Förtidsåterbetalning Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid. Kredittagaren är då skyldig att återbetala upplupen ränta och kostnader för krediten fram till återbetalningsdagen.
Rätt att få information om att en kredit inte beviljas Om en kreditansökan avvisas har Kredittagaren rätt att veta orsaken därtill, såvida det inte skulle strida mot lag, allmän ordning eller allmän säkerhet att lämna informationen.

 

Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en extern databas har Kredittagaren rätt att snarast och kostnadsfritt meddelas resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagsstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om Vivus inte avser att ingå ett kreditavtal med Kredittagaren.

 

 1. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren

Registrering

 

Vivus är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189.

Bolaget är även registrerat hos Finansinspektionen. (www.fi.se)

Den berörda tillsynsmyndigheten Konsumentverket utövar tillsyn över Vivus rörande villkoren för kreditgivningen. (www.konsumentverket.se)
b) Beträffande Kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten

 

Kredittagaren har rätt att frånträda det ingångna Kreditavtalet genom att inom 14 dagar från dagen då Kreditavtalet ingicks lämna eller sända ett meddelande till 4finance AB, Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm om detta. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar efter att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att Kreditavtalet frånträds, betala tillbaka kreditbeloppet som erhållits samt upplupen ränta beräknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.

Språkordning Information, avtalsvillkor samt eventuell annan information under Kreditavtalets löptid, har Vivus för avsikt att kommunicera på svenska.
c) Klagomål och tvister Vid klagomål hänvisas Kredittagaren att kontakta Vivus via telefon eller e-post.

Kredittagaren kan även vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00.