Villkor

September 2022

1. Allmänna villkor
Kreditgivare:
4finance AB, orgnr: 556790-4189
Adress: Hammarby Allé 91
120 63 STOCKHOLM

4finance AB har tillstånd av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se) att, enligt Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, lämna krediter till konsumenter. 4finance AB tillämpar Konsumentverkets, Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se) regelverk för konsumentfrågor.
4finance AB (nedan kallad ”Vivus”) erbjuder lån utan säkerhet på belopp om 2 000 – 50 000 kr. Lånen erbjuds till privatpersoner och ska återbetalas i enlighet med punkt 2.3.


Sökanden eller låntagaren (nedan kallad "Låntagaren") ingår härmed ett låneavtal som består av ett individuellt låneavtal (nedan kallat "Enskilt låneavtal") och allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna villkor"), som tillsammans nedan kallas "Låneavtal".


Dessa Allmänna villkor gäller mellan Vivus och Låntagaren och träder i kraft så snart Låntagaren godkänner dem. Genom godkännandet intygar Låntagaren att denne har läst och accepterat Låneavtalet.
Dessa Allmänna villkor gäller även de utökade lånebeloppen samt de lån där förfallodatumet förskjutits, vilka betraktas som förändringar i det ursprungliga Låneavtalet. När Låntagaren återbetalar samtliga belopp som ska betalas, ska det Enskilda låneavtalet avslutas och eventuella framtida lån som ansöks om eller beviljas Låntagaren kommer att bli föremål för de Allmänna villkor som är aktuella det datumet. Trots ovanstående kan dessa Allmänna villkor ändras i enlighet med punkten 1.1.


1.1. Ändring i villkoren och meddelanden
Vivus äger rätt att genomföra ändringar i dessa Allmänna villkor utan att i förväg ha inhämtat Låntagarens medgivande. Vivus ska i förekommande fall meddela Låntagaren om dessa ändringar minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft om ändringen är av väsentlig betydelse. Om Låntagaren inte godkänner ändringarna, har Låntagaren rätt att förtidslösa lånet i enlighet med punkt 2.4. innan ändringarna träder i kraft. Om Låntagaren inte förtidslöser lånet inom tidsfristen, anses Låntagaren ha godkänt ändringarna.
Meddelanden och information om lånet kan skickas till Låntagaren via e-post, sms eller per post till de av Låntagaren angivna kontaktuppgifter alternativt andra kända kontaktuppgifter såsom exempelvis folkbokförings adress. Meddelanden som Vivus skickar per post till Låntagaren anses ha kommit fram till Låntagaren senast sju dagar efter det att meddelandet har skickats, om det skickats till Låntagarens registrerade adress eller till den senaste adressen som Låntagaren har lämnat till Vivus. Meddelanden som Vivus skickar via sms eller e-post till Låntagaren anses ha kommit fram till Låntagaren senast sju dagar efter det att meddelandet har skickats, om sms:et eller e-posten har skickats till det mobilnummer eller den e-postadress som Låntagaren har lämnat till Vivus.


1.2. Profil och lösenord
Låntagaren skapar en profil och väljer ett lösenord (Låntagarens profil finns på https://www.vivus.se) där Vivus kan spara information om Låntagaren och Låneavtalet. Låntagaren ska välja ett lösenord som inte är relaterat till Låntagarens namn, personnummer eller annan liknande information, som inte är lätt att lista ut och att inte heller lämna ut lösenordet till någon obehörig. Låntagaren ska skydda lösenordet och se till att det inte är tillgängligt för någon obehörig person, till exempel att inte förvara lösenordet nära eller på datorn eller mobiltelefonen. Om Låntagaren får reda på att någon obehörig person har fått kännedom om dennes lösenord eller att en obehörig person har loggat in på Låntagarens profil, ska Låntagaren omedelbart ändra sitt lösenord och sedan meddela Vivus kundtjänst.


1.3. Ändring av kontaktuppgifter
Låntagaren ansvarar för att utan dröjsmål meddela Vivus om byte eller ändring av namn, registrerad adress, telefonnummer, e-post, bank kontonummer och andra kontaktuppgifter där Låntagaren kan nås.


2. Lån
Låntagaren kan ansöka om lån elektroniskt via Vivus hemsida www.vivus.se, Låntagarens befintliga profil eller genom att kontakta Vivus kundtjänst, se punkt 8.
Låntagaren måste få sin ansökan godkänd för att kunna beviljas ett lån. Ansökan kan endast behandlas om Låntagaren har ett svenskt personnummer, uppger sitt personliga bankkonto i en svensk bank, är över 18 år, har en folkbokförings adress i Sverige och inte har skyddad identitet vid tillfället för ansökan. Låntagaren måste också genomgå en sedvanlig kreditprövning. Det är enbart Vivus som beslutar om en person kan beviljas ett lån. Den som inte beviljas ett lån har rätt att få information om orsaken till detta, utom i de fall då ett sådant offentliggörande är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.


Vivus har rätt att begära en bestyrkt kopia av Låntagarens pass, körkort eller ID-kort i syfte att identifiera Låntagaren. Vivus förbehåller sig rätten att genomföra verifierings samtal för att slutföra ansökan. En tredjepartstjänst såsom Brite AB (www.britepayments.com) kan även användas i identifieringssyfte om Låntagaren specifikt godkänner användningen av tjänsten och bemyndigar Brite AB att samla informationen från Låntagarens bankkonto och dela den samlade informationen med Vivus.
Låntagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till Låneavtalet, dock gäller inte detta om Vivus inte avser att ingå ett avtal med Låntagaren.
Om lånet beviljas tillkommer en uppläggningsavgift som ska återbetalas på förfallodagen. Uppläggningsavgiftens storlek anges i prislistan.
Låntagaren har rätt att, efter att Låneavtalet ingåtts, ändra utbetalningsdatum mot en direkt utbetalningsavgift i enlighet med Vivus vid var tid gällande prislista.


2.1. Kreditbedömning
En kreditbedömning utförs alltid av Vivus innan ett lån kan beviljas. Låntagaren godkänner vid ingåendet av avtalet att en sedvanlig kreditbedömning genomförs. Som en del av kreditbedömningen, kan Vivus komma att inhämta en kreditupplysning hos ett kredit upplysningsföretag.
Vivus förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information och dokumentation om Låntagarens identitet, ekonomiska situation samt rätten att utföra ytterligare och upprepade kreditbedömningar, förutsatt att en sådan bedömning är berättigad genom lämplig rättslig grund. I samband med kreditbedömning, kan en tredjepartstjänst såsom Brite AB (www.britepayments.com) användas om Låntagaren specifikt godkänner användningen av tjänsten och bemyndigar Brite AB att samla informationen från Låntagarens bankkonto och dela den samlade informationen med Vivus. Härutöver kan uppgifter om krediten komma att lämnas till ett kredit upplysningsföretag i syfte att skydda legitima intressen hos Långivaren och andra Långivare på marknaden. Ett sådant kredit upplysningsföretag kan komma att föra in uppgifterna om krediten i ett särskilt kreditregister, för att uppfylla avtalsenliga överenskommelser och för att skydda Vivus rättigheter. Övriga upplysningar om uppgiftsöverföring till kredit upplysningsföretag kan erhållas hos kreditgivaren


2.2. Ränta
Låntagaren ska betala en ränta på lånet. Den nominella räntan är 39,5 % per år och beräknas på kapitalbeloppet.


2.3. Återbetalning
Låntagaren kan välja att antingen betala hela det utestående beloppet alternativt Lägst att betala till förfallodagen. Vi använder oss av Trustly Group AB:s (www.trustly.com) eller Brite AB:s (www.britepayments.com) betallösningar.

Om Låntagaren väljer att betala ett så kallat Lägst att betala-belopp, består detta belopp av eventuella tidigare obetalda avgifter, en fast månadsränta på kapitalbeloppet samt en amortering på minst 8,33 % av summan av totala kapitalbeloppet och räntan för den första låneperioden. Därefter har Låntagaren möjlighet att varje månad tills Låntagaren har betalat hela lånet fullt ut, antingen betala hela lånet med avgifter och ränta eller betala ett Lägst att betala-belopp. Notera att Vivus förbehåller sig rätten att erbjuda Låntagaren en tidsbegränsad betalplan. Räntan är inte kapitaliserad.

I samband med inbetalningen har Vivus rätt att inledningsvis avräkna eventuella avgifter, ränta, påminnelse och inkasso kostnader, kapitalbelopp och därefter eventuell dröjsmålsränta.

Låntagaren har rätt att utan kostnad erhålla en sammanställning som visar när kapitalbeloppet, räntan och avgifterna ska betalas. Detta inkluderar till exempel en rättighet för Låntagaren att få en sammanfattning baserad på att Låntagaren fullgör betalningen inom en viss tid eller att Låntagaren gör månadsbetalningar i enlighet med Lägst att betala-beloppet.
Parterna är härmed överens om, att om en betalning annulleras, återkallas eller på annat sätt inte genomförs, anses det att en sådan betalning aldrig utfördes.

Om Låntagaren gör en överbetalning i samband med de åtaganden som följer med Låneavtalet, dvs. när Låntagaren har betalat samtliga betalningar till Vivus enligt Låneavtalet, ska Vivus efter begäran från Låntagaren återbetala det överskjutande beloppet till det bankkonto varifrån beloppet betalades. Vivus äger rätt att begära in kompletterande dokumentation ifrån Låntagaren för att kunna genomföra denna återbetalning.

Vivus äger möjlighet att bevilja betalningsfria perioder till Låntagaren a) efter eget beslut eller b) i enlighet med lagändring eller myndighetsbeslut, utan att det medför någon kostnad för Låntagaren. Efter den betalningsfria perioden löpt ut ska den ordinarie avbetalningsplanen återupptas.

Om Låntagaren väljer att utöka ett redan befintligt lån, tillkommer en utökningsavgift enligt prislistan.


2.4. Förtidslösen och ångerrätt

Låntagaren har när som helst rätt att återbetala hela eller delar av lånet i förtid. Låntagaren har skyldighet att återbetala upplupen ränta och avgifter för lånet fram till det datum återbetalningen kommer Vivus tillhanda. Om Låntagaren vill förtidslösa sitt lån ska Låntagaren kontakta Vivus kundtjänst för att få information om aktuellt belopp att återbetala för att Vivus ska kunna placera betalningen som förtidslösen och inte som återbetalning enligt befintligt lån. Vivus tar inte ut något ränteutjämningsbelopp.

Låntagaren har även rätt att ångra Låneavtalet inom 14 dagar efter det att Låneavtalet har ingåtts. Datumet för ingåendet av Låneavtalet anges i det Enskilda låneavtalet. Frånträdandet görs genom att Låntagaren meddelar om frånträdande till 4finance AB, se punkt 8 för kontaktuppgifter. Låntagaren ska omedelbart och senast inom 30 dagar efter att Låntagaren har meddelat frånträdande av Låneavtalet återbetala det lånade beloppet och den upplupna räntan, beräknat från den dag lånet utbetalades till Låntagaren fram till det datum återbetalning av lånet mottogs av Vivus. Direktutbetalningsavgiften ska återbetalas som en avgift för en separat tjänst.


2.5. Överlåtelse av lånet
Vivus har rätt att överlåta och/eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter i enlighet med Låneavtalet, inklusive sin fordran på Låntagaren, till annan part utan samtycke från Låntagaren.
Låntagaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter i enlighet med Låneavtalet, inklusive lånet, utan skriftligt samtycke från Vivus.


2.6. Rabatt
Vivus har rätt att bevilja rabatt avseende ränta på kapitalbelopp eller andra kostnader relaterade till lånet. Vivus har rätt att lägga ett meddelande om tillämpningen av rabatten på Vivus webbplats och/eller på låntagarens konto, och/eller skicka ett meddelande om tillämpningen av rabatten till låntagarens registrerade e-postadress. En rabatt visas i avtalets särskilda villkor. En rabatt ges individuellt.


2.7. Återbetalning av lån
Låntagaren är skyldig att betala sina förpliktelser enligt detta avtal. Låntagaren återbetalar pengarna enligt det sätt/bankkonto som anges av Vivus. Betalningen fördelas på skuldposterna enligt följande: direktutbetalningsavgiften, uppläggningsavgiften, eventuell utökningsavgift, ränta, kapitalbelopp, dröjsmålsränta, andra avgifter.


3.     Hantering i och med dröjsmål
Om Låntagaren inte återbetalar hela lånet, inklusive ränta och eventuella avgifter och kostnader eller Lägst att betala-beloppet i tid, enligt det aktuella Låneavtalet har Vivus rätt att debitera dröjsmålsränta med 39.5 % per år på det gällande förfallna kapitalbeloppet. Ett år anses vara 365 dagar.
Vid en utebliven betalning har Vivus rätt att ta ut en påminnelseavgift och en inkasso kostnad enligt prislistan. Om Vivus vidtar rättsliga åtgärder tillkommer ytterligare kostnader, t.ex. kan en ansökan om betalningsföreläggande anges till Kronofogdemyndigheten, kostnad medföljer enligt prislistan.


3.1. Uppsägning av lån i förtid
Vivus har rätt att säga upp lånet till betalning i förtid och att kräva återbetalning av hela lånet inklusive ränta och kostnader om;

· Låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 % av hela lånet inklusive ränta och kostnader.
·  Låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 % av hela lånet inklusive ränta och kostnader och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
· Låntagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses exempelvis tre uteblivna betalningar i följd.


Om Vivus vill få betalt i förtid enligt denna punkt 3.1. gäller en uppsägningstid om minst 4 veckor räknat från den tidpunkt då Vivus sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Låntagaren. Om Vivus inte sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev, skall uppsägningstiden räknas från den tidpunkt uppsägningen kommer Låntagaren tillhanda, se punkt 1.1.


Om Vivus krävt betalning enligt stycket ovan är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Låntagaren med stöd av detta stycke tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte detta stycke.
Vid utebliven betalning har Vivus rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassokostnad enligt lag kan komma att debiteras Låntagaren i enlighet med Låneavtalet och gällande lagstiftning och myndighetsföreskrift.


4.     Behandling av personuppgifter
Vivus behandlar Låntagarens personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och i enlighet med de ändamål och på det sätt som anges i Vivus Integritetspolicy. Låntagaren kan alltid hitta Integritetspolicyn på Vivus hemsida, Integritetspolicy.


5.     Ansvarsbegränsning
Vivus ansvarar inte för indirekta skador om inte skadan förorsakats av Vivus vårdslöshet eller grova vårdslöshet. Vivus är inte heller ansvarig för skador på grund av svenska eller utländska lagar eller förordningar, svenska eller utländska myndigheters åtgärder, krigshandlingar, strejker, blockader, naturkatastrofer eller andra liknande omständigheter, s.k. force majeure. Det betalas inte ut någon ersättning för förluster som uppkommit i andra fall om Vivus anses har varit normalt aktsamt.
Vid användning av rätt kommunikationsmedel är Vivus inte ansvarig om inte skadan förorsakats av Vivus vårdslöshet eller grova vårdslöshet, för skador som orsakats av avbrott i posttjänster, fax, elektronisk eller annan kommunikation eller teknisk utrustning, som används inom Vivus verksamhet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, avbrott i driften av kommunikationsanordningar på grund av förseningar eller förlust av skickade e-postmeddelanden, felmeddelanden, avbrott på webbplatsen och störningar i systemet för utbyte av elektronisk information och betalning via kreditinstitutioner (inklusive internetbanktjänster).


6.     Klagomål och tvister
I händelsen av klagomål ska Låntagaren kontakta Vivus kundtjänstavdelning via e-post eller telefon, se punkt 8 för kontaktuppgifter. Låntagaren kan även skriftligen begära att ärendet granskas av klagomålsansvarig på Vivus.


Om Låntagaren fortfarande är missnöjd kan denne vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 STOCKHOLM, telefon: +46 (0)8-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas från den kommunala konsumentrådgivaren eller konsumenternas bank- och finansbyrå.


7.     Tillämplig lag och behörig domstol
Svensk lag tillämpas på Låneavtalet och eventuell tvist avgörs i svensk domstol.


8.     Vivus kontaktuppgifter
4finance AB
Org.nr 556790-4189
Hammarby Allé 91
120 63 STOCKHOLM
Telefon kundtjänst: +46 (0)8-420 400 20
E-post: support@vivus.se

Prislista

Nr.

Name

Pris, kr

1

Uppläggningsavgift

249

2

Utökningsavgift 

249

3

Påminnelseavgift 

60

4

Inkassokostnad 

180

5

Uppläggningsavgift amorteringsplan

170

6

Bokföringsavgift amorteringsplan

50

7

Direktutbetalningsavgift 

Belopp upp till 2000 - upp till 33% av lånat belopp;
2000.01-3000.00, upp till 23% av lånat belopp;
3000.01-4000.00, upp till 21% av lånat belopp;
4000.01-5000.00, upp till 20% av lånat belopp;
5000.01-6000.00, upp till 19% av lånat belopp;
6000.01-10000.00, upp till 18% av lånat belopp;
10000.01-16000.00, upp till 17% av lånat belopp;
16000.01-50000.00, upp till 16% av lånat belopp;

8

Ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten

680

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Långivarens namn och kontaktuppgifter
Långivare 4finance AB, org.nr. 556790-4189
Adress Hammarby Allé 91, 120 63 STOCKHOLM
Telefon +46 (0)8-420 400 20
E-post support@vivus.se
Hemsida www.vivus.se

2. Beskrivning av huvuddragen i låneprodukten
Typ av lån Konsumentlån
Lånets totala belopp 2 000 – 50 000 kr
Lånevillkor Låneavtalet ska vara i kraft och dess villkor uppfyllda.
Lånets löptid
Låntagaren kan välja att antingen betala hela lånet, avgifter och ränta inom 20 till 60 dagar efter det att Låneavtalet ingicks (antal dagar beroende på Låntagarens val i samband med ingåendet av Låneavtalet) eller att betala Lägst att betala till dess att full betalning sker. Vivus förbehåller sig rätten att erbjuda Låntagaren en tidsbegränsad betalplan.
Avbetalningar, och där det är tillämpligt, i vilken ordning dessa bör delas, förfallotidpunkter
Vivus har rätt att i första hand avräkna kostnader för krediten, ränta, eventuell påminnelse- och inkassokostnad, kapitalbelopp och därefter eventuell dröjsmålsränta.
Om lånet har godkänts innan den 6:e i månaden och om kunden väljer att ej betala minimibelopp ska återbetalningen vara 4finance AB tillhanda senast den 26:e samma månad. Om lånet godkänts efter den 6:e i månaden ska betalningen vara 4finance AB tillhanda den senast 26:e månaden efter. Om den 26:e infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag samt midsommarafton, julafton och nyårsafton ska återbetalningen vara 4finance tillhanda nästa vardag.
Det totala beloppet som ska betalas
Exempel för ett nytt lån på 10 000 kr: Den nominella fasta årliga räntan är 39.5%. Den effektiva räntan med en återbetalningsperiod på 4 månader, om kunden betalar Lägst att betala i 3 månader, är 60.6 %. De fyra månatliga återbetalningsbeloppen är: månad 1: 1 777 kr, månad 2: 1 137 kr, månad 3: 1 100 kr, månad 4: 7 748 kr (7 500 kr återstående kapital plus 248 kr ränta). Den effektiva räntan inkluderar 249 kr uppläggningsavgift. Totalt belopp att betala är 11 763 kr. Om kunden väljer att återbetala lånet helt på förfallodagen utan att betala minimibelopp så är det totala beloppet som ska återbetalas 10 623 kr, med en effektiv ränta på 87.8%. Exemplet är baserat på löptid på 35 dagar.

3. Lånekostnader
Låneränta 39.5 % nominell ränta per år

Effektiv räntesats
Exempel för ett nytt lån på 10 000 kr: Den effektiva räntan med en återbetalningsperiod på 4 månader, om kunden betalar Lägst att betala i 3 månader, är 60.6%.
Om kunden väljer standardprodukten utan att betala minimibelopp, är det totala beloppet som ska återbetalas efter 35 dagar 10 623 kr, med en effektiv ränta på 87.8%.

För att erhålla ett lån eller att erhålla ett lån i enlighet med villkoren i marknadsförings-informationen, har man då skyldighet att ingå ett avtal om

– en försäkringspolicy, som säkerhet för lånet, eller
Nej
– någon annan tilläggstjänst?
Nej

Tillhörande kostnader
En uppläggningsavgift om 249 kr vid beviljad låneansökan.
Om Låntagaren väljer att utöka ett redan befintligt lån, tillkommer en utökningsavgift med 249 kr.
Om Låntagaren väljer att ändra utbetalningsdatum tillkommer en direktutbetalningsavgift baserat på det lånade beloppet enligt följande.

Lånat belopp Direktutbetalningsavgift

Upp till 2000
2000.01-3000.00
3000.01-4000.00
4000.01-5000.00
5000.01-6000.00
6000.01-10000.00
10000.01-16000.00
16000.01-50000.00

upp till 33% av lånat belopp
upp till 23% av lånat belopp
upp till 21% av lånat belopp
upp till 20% av lånat belopp
upp till 19% av lånat belopp
upp till 18% av lånat belopp
upp till 17% av lånat belopp
upp till 16% av lånat belopp

Betalningen av direktutbetalning savgiften för lånade belopp upp till 5 000 kr erläggs genom en (1) betalning, och för lånade belopp från 5 001 kr och uppåt erläggs betalningen genom tre (3) delbetalningar.
Kostnader i samband med sena betalningar
Vivus har rätt att debitera dröjsmålsränta om 39,5% per år på det belopp som ska betalas, till dess att full betalning sker.
Påminnelseavgift om 60 kr per skickad påminnelse.
Inkassokostnad om 180 kr.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Ja (se punkt 5b nedan).


Förtidsbetalning
Låntagaren har när som helst rätt att återbetala hela eller en del av lånet i förtid. Låntagaren är skyldig att återbetala upplupen ränta och kostnader för lånet fram till det datum återbetalning har mottagits.


Rätt att erhålla information om att ett lån inte beviljas
Om en låneansökan nekas har Låntagaren rätt att få reda på orsaken, om det inte strider mot lag, allmän ordning eller säkerhet för att lämna ut sådan information.


Sökning i databas
Om en låneansökan nekas på grund av en sökning i en extern databas har Låntagaren rätt att omedelbart och kostnadsfritt erhålla meddelande om sökresultatet. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information förbjuds av gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.


Rätt att erhålla utdrag ur Låneavtalet
Låntagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till det Enskilda låneavtalet. Denna bestämmelse gäller inte om Vivus inte ämnar ingå ett låneavtal med Låntagaren.

5. Ytterligare information om distansförsäljning av finansiella tjänster


a) Beträffande långivaren
Se kontaktuppgifter ovan


Tillämplig tillsynsmyndighet
Vivus står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se).
Konsumentverket (www.konsumentverket.se) utövar tillsyn över Vivus rörande villkoren för kreditgivning


b) Beträffande Låneavtal
Ångerrätt
Låntagaren har rätt att, inom 14 dagar, frånträda Låneavtalet. Tiden om 14 dagar beräknas från dagen då Låneavtalet ingicks eller, tidigast från dagen då information om Lånet kommit Låntagaren tillhanda. Låntagaren kan i så fall lämna eller skicka ett meddelande till Långivarens kundtjänst på 08- 420 400 20 eller support@vivus.se.  Låntagaren ska sedan snarast, och senast inom 30 dagar från att meddelandet om frånträde gavs, återbetala nyttjat lån samt upplupen ränta för den nyttjade perioden. Direktutbetalningsavgiften ska återbetalas som en avgift för en separat tjänst.


Språk
Detaljer, avtalsvillkor och all övrig information under lånets löptid kommer Vivus att kommunicera på svenska.


c) Klagomål och tvister
I händelsen av klagomål ska Låntagaren kontakta Vivus via telefon eller e-post till bolagets kundtjänstavdelning. Låntagaren kan även skriftligen begära att ärendet granskas av klagomålsansvarig på Vivus.


Låntagaren kan även kontakta ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 STOCKHOLM, telefon: +46 (0) 8-508 860 00, www.arn.se.